Wybawiliście się w Sylwestrową noc? Ja tak – w przerwie między nauką do egzaminów doktorskich. Co poniekąd wyjaśnia, dlaczego w ostatnim czasie nowe wpisy na blogu pojawiają się tak rzadko.

Chciałbym jednak wspomnieć o jednej istotnej – a mało znanej – sprawie. Mianowicie:

w połowie grudnia Prezydent RP podpisał ustawę o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne.

Ustawa daje nowe możliwości pomocy zadłużonym rolnikom. Ma ona wejść w życie w ciągu 30 dni od daty publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym – a więc zapewne w pierwszej połowie lutego 2019 r.

Rolnicy, którzy popadli w problemy finansowe – a pomogliśmy już kilku takim podmiotom – powinni zwrócić na to uwagę.

Skąd pomysł na specjalną ustawę tylko dla rolników?

Z oficjalnych danych wynika, że problemy ze spłatą kredytów bankowych, na dzień przygotowywania projektu ustawy, miało 1690 producentów rolnych na kwotę 158 640 tys. zł.

W ocenie ustawodawcy, możliwości oddłużenia rolników na podstawie Prawa restrukturyzacyjnego stwarzają szansę tylko częściowej redukcji zadłużenia.

Natomiast nowa ustawa ma umożliwić natychmiastową spłatę „starego” – częściowo zrestrukturyzowanego we wcześniejszym postępowaniu restrukturyzacyjnym – zadłużenia, ale tylko tego związanego z prowadzeniem działalności rolniczej (bez np. długów „prywatnych”).

Taka spłata nie wymaga zgody wierzycieli, ponieważ nie będzie powodowała zmniejszenia kwot długu do spłaty.

Formy pomocy zadłużonym rolnikom:

W ustawie proponuje się następujące formy pomocy dla zadłużonych rolników:

1) udzielanie przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Agencję) dopłat do oprocentowania bankowych kredytów restrukturyzacyjnych w celu restrukturyzacji zadłużenia rolnika,

2) udzielanie przez Agencję pożyczek na spłatę zadłużenia rolnika,

3) udzielanie przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (Krajowy Ośrodek) gwarancji spłaty bankowych kredytów,

4) przejęcie zadłużenia rolnika przez Krajowy Ośrodek, w zamian za przeniesienie własności nieruchomości rolnych na rzecz Skarbu Państwa.

Górna granica pomocy w oddłużeniu:

Kwota kredytu restrukturyzacyjnego objętego dopłatą do oprocentowania nie może przekroczyć 5 mln zł, a okres kredytowania nie może być dłuższy niż 10 lat.

Z kolei pożyczka jest udzielana na okres nie dłuższy niż 15 lat w wysokości nieprzekraczającej kwoty łącznego zadłużenia rolnika, nie większej jednak niż 5 mln zł. Warunkiem udzielenia pożyczki jest przedstawienie zabezpieczenia spłaty pożyczki w wysokości zapewniającej jej spłatę wraz z oprocentowaniem.

Natomiast gwarancja spłaty kredytu restrukturyzacyjnego jest udzielana przez Krajowy Ośrodek bankowi, z którym podmiot prowadzący gospodarstwo rolne zawarł warunkową umowę kredytu restrukturyzacyjnego. Warunkiem udzielenia gwarancji jest przede wszystkim ustanowienie hipoteki na rzecz Krajowego Ośrodka na nieruchomości rolnej, która będzie stanowić zabezpieczenie na rzecz Krajowego Ośrodka. Hipoteka musi być wpisana na pierwszym miejscu w księdze wieczystej.

Gwarancja jest udzielana na okres, który obejmuje okres kredytowania oraz trzy miesiące od zakończenia okresu kredytowania. Krajowy Ośrodek pobiera jednorazowo prowizję z tytułu gwarancji w wysokości 0,5% kwoty gwarancji.

Przejęcie przez Krajowy Ośrodek długu podmiotu prowadzącego gospodarstwo rolne powstałego w związku z prowadzeniem działalności rolniczej następuje za zgodą wierzycieli, pod warunkiem przeniesienia przez ten podmiot własności całości albo części nieruchomości rolnej wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego prowadzonego przez ten podmiot na rzecz Skarbu Państwa.

Pomoc może otrzymać rolnik, który:

1) jest osobą fizyczną lub prawną (np. prowadzi działalność w formie spółki)

2) ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

3) jest właścicielem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym,

4) jest małym, średnim lub dużym przedsiębiorstwem,

5) co najmniej od 3 lat prowadzi działalność rolniczą w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym,

6) jest niewypłacalny albo zagrożony niewypłacalnością (tak jak w przypadku upadłości lub postępowania restrukturyzacyjnego).

Wsparcia finansowego na mocy ustawy nie może otrzymać rolnik będący w trakcie likwidacji, upadłości, bądź też w toku postępowanie restrukturyzacyjnego.

W celu uzyskania w/w pomocy publicznej rolnik musi opracować plan restrukturyzacji zaakceptowany przez właściwego ze względu na jego miejsce zamieszkania albo siedzibę dyrektora wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego.

Plan restrukturyzacji musi zawierać m.in. opis sytuacji gospodarstwa rolnego, analizę i ocenę stanu ekonomiczno-finansowego oraz opis działań, które będą podejmowane w celu przywrócenia zdolności do pokrywania kosztów prowadzonej działalności rolniczej oraz spłaty zobowiązań. Plan wymaga akceptacji dyrektora wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego.

Limit wydatków na pomoc:

Ustawa przewiduje corocznie maksymalny limit wydatków z budżetu na pomoc dla rolników:

1) w 2018 r. – 140 000 tys. zł;

2) w 2019 r. – 329 100 tys. zł;

3) w 2020 r. – 129 600 tys. zł;

4) w 2021 r. – 28 800 tys. zł;

5) w 2022 r. – 2 700 tys. zł;

6) w 2023 r. – 1 600 tys. zł;

7) w 2024 r. – 600 tys. zł;

Jak na razie wydatki na ten cel zaplanowano jedynie do końca 2024 roku.

Moje przemyślenia na temat tej ustawy opiszę w kolejnym poście.

W ostatnim czasie miałem okazję po raz kolejny porozmawiać i wymienić poglądy z moim serdecznym kolegą mec. Jackiem Miłaszewskim – znakomitym specjalistą od tematyki odszkodowań i zadośćuczynień, autorem znanego bloga „Przepraszam nie wystarczy”.

Jak się okazało, nasze spotkanie i rozmowa miały swój dalszy ciąg …

GetBackJacek doszedł bowiem do wniosku, że poruszane przez nas wątki są na tyle ciekawe, że warto je spisać i opublikować w formie swoistego wywiadu. Jego pierwsza część jest dostępna tutaj, a skupiamy się w niej na problemach firmy GetBack S.A., a zwłaszcza kwestią dochodzenia roszczeń przez właścicieli obligacji tej firmy. Zainteresowanych zapraszam do lektury: [kliknij aby kontynuować…]

Pisałem już o tym, że znamy projekt zmian w prawie upadłościowym – krótko tutaj, a szerzej tutaj. Jak zaznaczyłem, bardzo duże zmiany są planowane w zakresie orzekania planu spłaty oraz umorzenia długów. Dotyczą one zarówno odnośnie konsumentów, jak i osób prowadzących działalność gospodarczą (jednoosobowych przedsiębiorców).

Pytasz, Dłużniku, jak to będzie z tym umorzeniem długów?

Wytęż uwagę, bo nowe przepisy nie są proste. [kliknij aby kontynuować…]

Jak pisałem ostatnio, poznaliśmy już długo oczekiwany projekt zmian w prawie upadłościowym.

Jak się okazuje, zmian tych jest sporo. Dotyczą one nie tylko upadłości konsumenckiej, ale także upadłości przedsiębiorców – szczególnie osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Sądzę, że aby omówić tylko najważniejsze nowości, będę potrzebował kilku najbliższych postów.

Pamiętajmy też, że na razie mamy do czynienia tylko z projektem ustawy – ale jestem przekonany, że stanie się obowiązującym prawem jeszcze przed najbliższymi wyborami.

[kliknij aby kontynuować…]

I oto pojawił się długo oczekiwany projekt zmian w prawie upadłościowym, dotyczący głównie upadłości konsumenckiej – dostępny TU.

Szerzej na ten temat już wkrótce – zachęcam do lektury bloga.

W ostatnim artykule opisywałem pomysł Ministerstwa Sprawiedliwości na ograniczenie odpowiedzialności małżonków tych upadłych, którzy prowadzili wcześniej działalność gospodarczą. Wskazałem także swoje zastrzeżenia do proponowanych uregulowań.

Kontynuując temat, ze swojej strony uważam, że kwestia rozdzielności majątkowej upadłego i jego małżonka winna zostać uregulowana następująco:

1./ W przypadku gdy na dzień upadłości jednego z małżonków istnieje pomiędzy nimi wspólność majątkowa – obowiązują zasady dotychczasowe, tj. wskutek ogłoszenia upadłości powstaje rozdzielność majątkowa, a cały majątek wspólny wchodzi do masy upadłości. [kliknij aby kontynuować…]

Prace nad zmianami w zasadach upadłości konsumenckiej nadal trwają. Jak wynika z artykułu w „Rzeczpospolitej”, rozważana jest obecnie kwestia odpowiedzialności małżonków osób, które prowadziły wcześniej działalność gospodarczą.

Upadłość konsumencka małżonka – jak jest obecnie?

upadłość konsumencka małżonkaPo ogłoszeniu upadłości jednego z małżonków, ich majątek wspólny – zazwyczaj największa część dorobku życiowego – zostaje zajęty i sprzedany przez syndyka.

Co ważne, upadłość może niejako anulować ustanowioną wcześniej rozdzielność majątkową – jeżeli (w uproszczeniu) rozdzielność majątkowa powstała w ciągu roku przed wystąpieniem z wnioskiem o ogłoszenie upadłości. Nawet w wyniku rozwodu. Może zatem dojść do sytuacji, w której rozwiedziony małżonek będzie nadal odpowiadał za długi byłego męża/żony. [kliknij aby kontynuować…]

Czy pamiętacie ten artykuł? Napisałem w nim, że moim zdaniem w przyszłości możliwe są zmiany, które będą miały na celu ograniczenie dostępu do upadłości konsumenckich.

Wygląda na to, że się myliłem. A może w Ministerstwie Sprawiedliwości czytają tego bloga?

Na międzynarodowej konferencji naukowej, która odbyła się na początku tego tygodnia, sędzia prof. Anna Hrycaj i mec. Karol Tatara zaprezentowali założenia zmian w przepisach dotyczących upadłości konsumentów – w tym również osób, które bez powodzenia prowadziły wcześniej działalność gospodarczą i chciałyby starać się o umorzenie długów.

Czego się dowiedzieliśmy? Zmian ma być sporo i to ważnych. [kliknij aby kontynuować…]

Czy wiecie skąd pochodzi termin „bankructwo”?

Słowo to powstało w średniowiecznej Florencji – znaczącym mieście kupieckim ówczesnych czasów – i pochodzi od łacińskich słów „banca rotta”, które oznaczają „złamany szyld” lub „złamane liczydło”. Zwyczajowo w przypadku niewypłacalności kupca ceremonialnie łamano należący do niego szyld lub jego liczydło. Symbolizowało to fiasko prowadzonego przez dłużnika biznesu. [kliknij aby kontynuować…]

Tytuł nieco prowokacyjny. Lecz pracuję w swoim fachu dostatecznie długo, by móc powiązać pewne fakty, a następnie pokusić się o wyciągnięcie z nich określonych wniosków. Te zaś nie wyglądają zachęcająco dla osób, które zastanawiają się nad skorzystaniem z dobrodziejstwa upadłości konsumenckiej i związanej z nią możliwości oddłużenia.

Sądzę, że w stosunkowo niedalekiej przyszłości czekają nas zmiany, które będą miały na celu ograniczenie dostępu do upadłości konsumenckich.

Po pierwsze, sądy upadłościowe są kompletnie zakorkowane wnioskami o upadłość konsumencką. Liczba spraw w wydziałach upadłościowych wzrosła w okresie 2014 – 2017 przeciętnie o ok. 400 – 500%, przy zachowaniu z grubsza tej samej liczby etatów sędziowskich. [kliknij aby kontynuować…]