Serdecznie polecam moją krótką wypowiedź dotyczącą doradców restrukturyzacyjnych, nagraną na potrzeby znanego portalu MondayNews, a zacytowaną – jak się okazuje – przez kilkanaście innych znanych portali internetowych:

Zrzut ekranu 2016-03-16 o 10.58.14

 

Z najświeższych doniesień medialnych wynika, że KNF złożył wniosek o upadłość SKOK Kujawiak.

Ponieważ fachowcy co najmniej od paru miesięcy układają listę kolejnych kandydatów do upadłości spośród SKOK-ów, swój komentarz ograniczę jedynie do wskazania, że obecny stan rezerw w BFG szacowany jest na ok. 8,9 mld zł.

Jak donoszą media, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie (SK Bank).

Zgodnie z postanowieniem sądu, wierzyciele SK Banku będą mogli zgłaszać swoje wierzytelności do sędziego-komisarza w terminie 3 miesięcy od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym – przy czym samego ogłoszenia jeszcze nie odnalazłem, a zatem zapewne się jeszcze nie ukazało.

Notabene, trudno mi w to uwierzyć, ale pewne wróble ćwierkają, że podobno jakiś bank jest wciąż zainteresowany przejęciem SK Banku. Czy jest to Alior lub Idea Bank (które podobno były zainteresowane przejęciem banku przed ogłoszeniem upadłości) ? Nie udało mi się zweryfikować tej informacji. W każdym razie informuję, że procedura upadłościowa w pełni na to pozwala, a nawet do tego zachęca. A co istotne – bank przejmujący przejąłby jednocześnie całość zobowiązań SK Banku z tytułu rachunków bankowych (także wypłatę depozytów przekraczających 100 tys. euro).

7 grudnia 2015 r.

13 grudnia 2015 · 2 komentarze

Szczerze mówiąc, w ogóle tego nie planowałem. Zapisałem się w ostatniej chwili – w końcu póki co człowiek jest z przepisami na bieżąco i ma dużo wiedzy w głowie. Impulsem był fakt, że sam doradziłem to dwóm kolegom z pokrewnej branży zarządzania. I myśl, że skoro oni, to czemu też nie ja? Efektywny czas przygotowań trwał raptem 8-9 dni, a raczej tyleż wieczorów, bo w ciągu dnia nigdy nie było na nic czasu. O poranku kulminacyjnego dnia pomyślałem sobie filozoficznie, że po prostu będzie, co ma być.

A ponieważ po trzech kolejnych dniach okazało się, że w dniu 7 grudnia 2015 r. zdałem egzamin na licencję syndyka, wygląda na to, że już niedługo będziecie mogli do mnie mówić „Panie syndyku”, a nawet „Panie doradco restrukturyzacyjny” :).

PS. Notabene nie tylko mi się udało. Ten sam egzamin zdał również niejaki Maciej Piłat, wcześniej absolwent M.B.A. Zbieżność nazwisk nieprzypadkowa :). Brawo Braciszku!

Wydaje się w zasadzie przesądzone, że po raz pierwszy od ok. 15 lat będziemy mieli upadłość banku. Mowa oczywiście o Spółdzielczym Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie, znanym szerzej po prostu jako SK Bank.

Jak wiadomo, KNF już wcześniej wprowadziła w banku zarząd komisaryczny. Ponieważ w wyznaczonym przez nadzór finansowy czasie nie zgłosił się żaden bank, który chciałby przejąć w całości bank z Wołomina, kolejnym przewidzianym przez prawo upadłościowe krokiem jest złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości.

Jak wynika z doniesień prasowych, na koniec października bank przy kapitałach o łącznej wartości 361 mln zł, wykazał stratę w wysokości ponad 1,6 mld zł. Dziura kapitałowa sięga zatem blisko 1,3 mld zł. Stan depozytów banku wynosił 2,1 mld zł. Z ustaleń poczynionych przez zarząd komisaryczny wynika, że bilans banku wykazywał na 10 sierpnia 2015 r. ujemne kapitały własne oraz odpisy na należności od sektora niefinansowego w wysokości około 1,44 mld złotych. Skala koniecznych odpisów spowodowała, że aktywa banku spółdzielczego nie wystarczają na pokrycie jego zobowiązań, co oznacza, że bank spełnia przesłanki niewypłacalności w rozumieniu prawa upadłościowego i naprawczego. Mówiąc krótko – istnieją podstawy do ogłoszenia jego upadłości.

Otrzymałem liczne pytania od zaniepokojonych klientów tego banku. Spieszę przede wszystkim uspokoić wszystkich tych, którzy trzymają w tym banku swoje pieniądze. Klienci banku, którzy odkładali w nim swoje oszczędności, odzyskają swoje pieniądze, o ile nie trzymali w banku więcej niż równowartość 100.000 euro – czyli na dziś 423.714,65 zł.

Środki te wypłaci Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Zgodnie z przepisami Bankowy Fundusz Gwarancyjny ma na wypłatę tych środków 20 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości – czyli od poniedziałku 23 listopada 2015 r. Termin ten może zostać teoretycznie wydłużony o kolejne 10 dni, co jednak w dotychczasowej praktyce BFG nie miało miejsca.

Niestety do czasu wypłat z BFG klienci SK Banku najprawdopodobniej nie będą mieli dostępu do swoich pieniędzy.

Dokładne konsekwencje upadłości banku opisałem w jednym z poprzednich postów na blogu. Ponieważ opis zachowuje pełną aktualność, pozwolę sobie go przytoczyć poniżej:

I. Umowy rachunku bankowego z dniem ogłoszenia upadłości ulegają rozwiązaniu (art. 434 PUiN). Oprocentowanie rachunków bankowych jest naliczane do dnia ogłoszenia upadłości.

W związku z rozwiązaniem umów, środki znajdujące się na rachunkach winny zostać zwrócone deponentom. Co ważne, klient banku nie jest tu zdany wyłącznie na wypłatę środków znajdujących się w masie upadłości banku. Ustawodawca przewidział bowiem system ochrony depozytów na rachunkach bankowych. Zasady te reguluje ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (tj. Dz.U. Nr 84, poz. 711). Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy o BFG środki do wysokości równowartości 100 000 euro w złotych objęte są obowiązkowym systemem gwarantowania od dnia ich wniesienia na rachunek bankowy.

Na mocy ustawy o BFG zarządca komisaryczny, zarządca w toku upadłości lub syndyk dokonują wypłat środków gwarantowanych w ciągu 20 dni roboczych od dnia zawieszenia działalności banku i ustanowienia zarządu komisarycznego oraz złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Oznacza to, że wypłaty rozpoczną się jeszcze przed ogłoszeniem przez Sąd upadłości. Komisja Nadzoru Finansowego może przydłużyć termin wypłat o maksymalnie 10 dodatkowych dni roboczych.

Ta cześć depozytów, która nie jest objęta gwarancją BFG (tj. środki ponad kwotę 100.000 euro) stanowi wierzytelność właściciela rachunku do masy upadłości banku (art. 24 ustawy o BFG). Klient banku powinien dokonać stosownego zgłoszenia na listę wierzytelności. Trudno jednakże określić jaka część zostanie mu wypłacona przez syndyka w wyniku podziału majątku upadłego banku w trakcie postępowania upadłościowego, jeżeli upadły bank nie zostanie przez syndyka sprzedany w całości.

Natomiast w przypadku sprzedaży całości przedsiębiorstwa upadłego banku przez syndyka, zgodnie z art. 438 ust. 1 PUiN nabywający bank przejmuje wszelkie zobowiązania upadłego wobec klientów z tytułu rachunków bankowych. Dotyczy to oczywiście tylko zobowiązań nie wypłaconych uprzednio ze środków Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. A zatem w przypadku sprzedaży przedsiębiorstwa banku klient otrzyma całość środków znajdujących się na jego rachunku bankowym.

II. Umowy kredytu i pożyczki ulegają rozwiązaniu z dniem ogłoszenia upadłości tylko wtedy, gdy do dnia ogłoszenia upadłości nie nastąpiło oddanie środków pieniężnych do dyspozycji pożyczkobiorcy.

Innymi słowy wygasają tylko takie umowy, które już zostały podpisane, ale pożyczka nie została jeszcze przez bank faktycznie udzielona. Jest to rozwiązanie korzystne dla kredytobiorców. Gdyby z dniem ogłoszenia upadłości rozwiązaniu ulegały wszystkie umowy kredytu, zarządcy bądź syndykowi banku przysługiwałoby prawo żądania natychmiastowej spłaty całego zaciągniętego kredytu (sytuacja analogiczna do tzw. postawienia kredytu w stan natychmiastowej wymagalności).

III. Z dniem ogłoszenia upadłości rozwiązaniu ulegają także umowy o udostępnienie skrytek sejfowych oraz umowy przechowania, a wydanie przedmiotów i papierów wartościowych powinno nastąpić w terminie uzgodnionym z oddającym na przechowanie (art. 434 pkt 4 PUiN).

Ogólnie zatem sytuacja klientów banku nie jest taka zła, o ile ktoś nie trzyma na rachunku w danym banku więcej niż równowartość 100.000 euro. Problem może pojawić się w sytuacji, w której BFG (czyli de facto państwo) nie posiadałby środków niezbędnych do wypłaty środków gwarantowanych, a upadłego banku nikt nie chciałby kupić od syndyka. Ale to już temat wart osobnych rozważań, niekoniecznie związanych z prawem upadłościowym.

INSO to nie tylko prawo restrukturyzacyjne i upadłości przedsiębiorców. Sporo miejsca na kongresie poświęcono sprawom związanym z upadłościami konsumenckimi.

Aktualne dane statystyczne świadczą o tym, że upadłości konsumenckie mają się dla konsumentów bardzo dobrze, a ich popularność stale rośnie. Warto odnotować, że:

 • od 1 stycznia do 31 października 2015 r. ogłoszono ponad 1.400 upadłości konsumenckich
 • sądy uwzględniły ok. 85 % złożonych wniosków (liczba ta nie dotyczy wniosków zwróconych z powodu braków formalnych)
 • jak dotąd najmłodsza osoba, która ogłosiła upadłość, miała 11 lat, a powodem ogłoszenia upadłości były obciążające ją długi spadkowe
 • najstarsza osoba ogłaszająca upadłość konsumencką miała zaś lat 86
 • wnioski o ogłoszenie upadłości konsumenckich istotnie obciążają sądy upadłościowe, co powoduje rosnące opóźnienie w rozpoznawaniu spraw tego rodzaju

Warto zwrócić uwagę na ten ostatni problem. Dla przykładu warszawski sąd upadłościowy odnotował w okresie ostatniego roku wzrost ilości spraw o 500 % (czyli pięciokrotnie więcej). Natomiast ilość sędziów orzekających w tym sądzie nie uległa w tym czasie żadnej zmianie.

W konsekwencji ze zdwojoną siłą powrócił postulat, by sprawy dotyczące upadłości konsumenckich przekazać do rozpoznawania wydziałom cywilnym lub rodzinnym. W mojej ocenie jest to pomysł z gatunku „mniejszego zła”, tzn. ma więcej plusów niż minusów. Ani sądy cywilne, ani tym bardziej rodzinne nie mają żadnych doświadczeń z procedurą upadłościową, która jest dość specyficzna i hermetyczna. Sędziowie tych wydziałów nie znają także specyfiki współpracy z syndykami. Z drugiej strony upadłość konsumencka ma przebieg na tyle uproszczony w porównaniu z upadłością przedsiębiorcy, że po krótkim okresie „adaptacyjnym” omawiana zmiana nie powinna nieść za sobą żadnych istotnych zagrożeń.

Na bardzo ważny problem zwrócił uwagę sędzia Marcin Krawczyk – przewodniczący wydziału upadłościowego w sądzie warszawskim. Chodzi o stosowanie art. 124 prawa upadłościowego i naprawczego w sytuacji, w której małżeństwo posiada mieszkanie lub dom objęty wspólnością majątkową, a upadłość ogłasza tylko jeden z małżonków. Zgodnie ze wspomnianym art. 124 p.u.n. w takiej sytuacji do masy upadłości wchodzi całe mieszkanie (dom) a nie tylko udział w nieruchomości. Sędzia Krawczyk zwrócił uwagę na fakt, że w przypadku klasycznej egzekucji komorniczej całość mieszkania mogłaby być przedmiotem egzekucji jedynie w sytuacji, gdy współmałżonek wyraził zgodę na zaciągnięcie długów windykowanych przez komornika. Przypomniał także, iż celem upadłości konsumenckiej jest przede wszystkim oddłużenie dłużnika, a nie spłata ciążących na nim długów.

Zastrzeżenia sędziego są niewątpliwie słuszne. Problem jednak w tym, że aktualne przepisy wyraźnie stwierdzają co innego, a mianowicie, że do masy upadłości wchodzi całe wspólne mieszkanie małżonków, którzy nie posiadają rozdzielności majątkowej. W mojej ocenie do czasu nowelizacji przepisów nie sposób przyjąć innej interpretacji.

Odnotować należy wreszcie kolejne głosy niezadowolenia odnośnie upadłości konsumenckiej ze strony środowiska bankowego – ale to akurat nic nowego. Wynik wyborów parlamentarnych niewątpliwie przedłuży czas obowiązywania obecnych dogodnych dla konsumentów przepisów, trudno bowiem sobie wyobrazić, by środowisko związane politycznie z Prawem i Sprawiedliwością  miało te regulacje zaostrzyć. Z drugiej strony nie można nie pamiętać, że prezydent Andrzej Duda zaniechał dalszych prac na projektem ustawy o przewalutowaniu kredytów indeksowanych we frankach, zaś wicepremierem i ministrem finansów w nowym rządzie ma zostać znany bankowiec …

Może lepiej nie wchodźmy na tym blogu w politykę, kto wie do czego doprowadziłyby nas takie rozważania :-).

W przerwie pomiędzy jednym a drugim dniem zjazdu na studiach podyplomowych (Tomku – jednak SGH, a nie Łazarski 🙂 ) udało mi się znaleźć chwilę na małe podsumowanie kolejnej edycji INSO – Polskiego Kongresu Prawa Upadłościowego i Naprawczego organizowanego przez Instytut Allerhanda. Zdarzenia absolutnie obowiązkowego dla każdego praktyka i teoretyka restrukturyzacji i to nie tylko z uwagi na to, co nas czeka od 1 stycznia 2016 r. Niewierzących odsyłam do lektury agendy kongresu.

Co mi się najbardziej rzuciło w oczy? Oprócz licznych prezentacji twórców – a co za tym idzie i adwokatów – nowej ustawy Prawo Restrukturyzacyjne dało się zauważyć wystąpienia i głosy krytyczne. W takim tonie wypowiadali się m.in. adw. Artur Zawadowski, sędzia Jarosław Horobiowski, a także z właściwą sobie swadą Konrad Osajda, skądinąd mój kolega jeszcze z czasów wspólnych studiów, a już dr hab. (!) Dał też o tym niejako znać w swoim wirtuozersko wyważonym wystąpieniu prof. dr hab. Andrzej Jakubecki.

Sygnalizowano przede wszystkim:

 • możliwe liczne problemy z nową definicją niewypłacalności dłużnika
 • umożliwienie dłużnikom nie regulowania długów przez okres przekraczający w skrajnym przypadkach trzy miesiące bez możliwości skutecznego złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości
 • brak właściwego przygotowania sędziów sądów restrukturyzacyjnych od strony merytorycznej
 • brak właściwego przygotowania sądów restrukturyzacyjnych od strony kadrowej i organizacyjnej
 • duże opóźnienie w powstawaniu Centralnego Rejestru Restrukturyzacji i Upadłości (nie wcześniej niż w 2018 r.)
 • niechęć instytucji bankowych do zapewnienia finansowania potrzebnego do przeprowadzenia restrukturyzacji w trybie nowych przepisów
 • duży stopień komplikacji i niejasność regulacji restrukturyzacyjnych, co odstraszy przedsiębiorców od korzystania z nowych rozwiązań

O każdym z powyższych problemów można długo pisać i sądzę, że będzie to dobry temat na kolejny artykuł na blogu.

Natomiast osobiście sądzę, że:

I. Szansę na powodzenie czyli popularność w praktyce mają:

1) postępowanie o zatwierdzenie układu – z uwagi na prostotę i minimalny udział organów sądowych

2) postępowanie sanacyjne – z uwagi na możliwość dokonania prawdziwie kompleksowych i wielopłaszczyznowych zmian w firmie przy jednoczesnym wstrzymaniu toczących się przeciwko dłużnikowi egzekucji

3) układ częściowy – z uwagi na możliwość dogadania się z wierzycielami zabezpieczonymi rzeczowo (banki!), co jest prawie zawsze największym problemem, często uniemożliwiającym wyjście z trudnej sytuacji.

II. Nie wróżę większej popularności:

1) przyspieszonemu postępowaniu układowemu – z uwagi na fakt, że warunkiem jest tu, by sporne było nie mniej niż 15% łącznej sumy wierzytelności. Dla wierzyciela nie chcącego zaakceptować propozycji układu nie ma natomiast nic prostszego, niż „wykreowanie” wierzytelności spornej łamiącej limit 15% łącznej kwoty.

2) „pełnemu” postępowaniu układowemu – ponieważ nadal żadna siła nie jest w stanie zmusić do udziału w układzie wszystkich wierzycieli zabezpieczonych rzeczowo. Pamiętajmy przecież, dlaczego nie wychodziły upadłości układowe. Można zakładać ewentualnie powodzenie wariantu łączonego: „pełny” układ z wierzycielami bez zabezpieczeń + układ częściowy z wierzycielami posiadającymi zabezpieczenia, ale taka układanka może okazać zbyt skomplikowana, by zadziałać w praktyce.

III. Ewentualnym czarnym koniem nowej ustawy może okazać się też tzw. „pre-pack” czyli tryb przygotowanej likwidacji – instytucja już teraz budząca niemałe kontrowersje. Zainteresowanym polecam mój artykuł na temat pre-packu zamieszczony w pierwszym numerze pisma branżowego Krajowej Izby Syndyków „Doradca restrukturyzacyjny”, którego redaktorem naczelnym jest inny uczestnik kongresu syndyk Mateusz Bienioszek.

W rozmowie z Panem Andrzejem Głowackim – założycielem i prezesem zarządu znanej firmy konsultingowej DGA S.A. wyraziłem ostrożny pogląd, że największe szanse na popularność mają postępowania o zatwierdzenie układu, jako stosunkowo najprostsze, a następnie postępowania sanacyjne. Zastanawiam się jednak, czy racji nie (będzie) miał mój Rozmówca, który typuje odwrotną kolejność. Czyżby przyszłość miała należeć do postępowań sanacyjnych?

Oznaczać by to mogło w praktyce swoistą antynomię/dychotomię/dualizm restrukturyzacyjno-upadłościowy. Firmy mniej lub bardziej niewypłacalne miałyby do wyboru – dramatyczne przekształcenie lub likwidację poprzez upadłość i działania syndyka albo absolutnie gruntowną i kompleksową terapię leczniczą poprzez postępowanie sanacyjne i czynności zarządcy. Czyli tak czy siak poprzez działania wykwalifikowanej osoby trzeciej. Nie jest to najgorsze, co może nową ustawę spotkać.

Ale jak zwykle czas pokaże, jaką ścieżką poprowadzi nas nieprzewidywalna rzeczywistość.

Już niedługo nowy rok, nowa ustawa … nowy blog. Tak, od dziś oprócz dotychczasowego blogu, prowadzonego przeze mnie pod adresem:

www.prawo-upadłościowe.pl

pojawi się nowy blog pod adresem:

www.prawo-restrukturyzacyjne.biz

Dlaczego?

Od nowego roku – zamiast jednej – obowiązywać będą dwie ustawy dotyczące restrukturyzacji przedsiębiorstw poprzez postępowania sadowe. Będą to, odpowiednio – Prawo upadłościowe i Prawo restrukturyzacyjne.

Choć obie ustawy pozostają ściśle ze sobą powiązane – choćby poprzez instytucję syndyków, który staną się automatycznie doradcami restrukturyzacyjnymi w postępowaniach restrukturyzacyjnych – to jednak różnice między dwiema formami „zresetowania” działalności gospodarczej staną się na tyle istotne, że „wrzucanie” całości tematyki do jednego blogowego „worka” może powodować brak czytelności i zamęt. Nie zapominajmy też, że w ramach postępowań upadłościowych funkcjonuje coraz popularniejsza w naszym kraju upadłość konsumencka, która co do zasady przedsiębiorców nie dotyczy (choć i od tej zasady są wyjątki 🙂 ).

Jak łatwo się domyśleć, tematyką wpisów na nowym blogu będą wszelkie sprawy związane z nowymi możliwościami restrukturyzacji przedsiębiorców. Możliwości te staną się dostępne od 1 stycznia 2016 r. jednakże tematyka jest na tyle nowa i obszerna, że warto się przyjrzeć im już teraz. Dobre przygotowanie restrukturyzacji wymaga czasu.

W odróżnieniu od upadłościowych, postępowania restrukturyzacyjne będą dotyczyć tylko firm – stąd też rozszerzenie .biz.

Miłej lektury!

W swojej praktyce dość często spotykam się z pytaniem, czy poprzez upadłość konsumencką można uzyskać umorzenie długów zaciągniętych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Zdarzają się bowiem sytuacje, gdy osoba chcąca ogłosić upadłość konsumencką prowadziła wcześniej działalność gospodarczą, a z czasów tej działalności pozostały nieuregulowane wciąż długi. Mogą to być nie tylko długi wobec kontrahentów lub klientów firmy, ale także niezapłacone podatki i składki na ZUS.

Przyjrzyjmy się zatem, jak to wygląda w praktyce:

Upadłość konsumencką może ogłosić jedynie osoba fizyczna będąca konsumentem, natomiast osoba prowadząca działalność gospodarczą, lub choćby figurująca w CEiDG – nie może się starać o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Były przedsiębiorca „staje się konsumentem” – tj. może starać się o ogłoszenie upadłości konsumenckiej dopiero, gdy od dnia wyrejestrowania działalności z CEiDG upłynie rok czasu.

Ponieważ wiemy, że na dłużniku ciążą długi związane z wcześniejszą działalnością gospodarczą, może się okazać, że ów dłużnik powinien jeszcze przed wyrejestrowaniem działalności złożyć wniosku o ogłoszenie upadłości jako przedsiębiorca (na znacznie mniej korzystnych zasadach), a nie zrobił tego.

Przypomnijmy, że zgodnie z wciąż obowiązującymi przepisami przedsiębiorca powinien złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości w terminie czternastu dni od dnia popadnięcia w „stan niewypłacalności”, czyli w praktyce od zaprzestania bieżącej spłaty swoich długów.

Z uwagi na „rodowód” zobowiązań sąd zapewne zechce wyjaśnić, czy tak było. Sąd analizuje w tym przypadku, czy obowiązek złożenia wniosku o upadłość przedsiębiorcy wystąpił w okresie 10 lat przed dniem zgłoszenia wniosku o upadłość konsumencką.

Gdyby okazało się, że nasz bohater faktycznie nie dopełnił tego obowiązku, co do zasady nie ma możliwości ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Przepisy mówią wyraźnie, że jedną z przesłanek oddalenia wniosku o upadłość konsumencką jest właśnie wcześniejsze nie wywiązanie się z obowiązku złożenia wniosku o upadłość w innym trybie.

Takich ograniczeń jest zresztą więcej. Upadłości konsumenckiej nie może np. ogłosić osoba, na której ciąży prawomocny wyrok sądu stwierdzający, iż osoba ta celowo uszczuplała swój majątek (np. sprzedając go rodzinie) kosztem spłaty swoich długów.

Ale czy takie sytuacje bezwzględnie wiążą sąd?

Otóż czasami sąd może ogłosić upadłość konsumencką nawet w przypadku stwierdzenia, iż dłużnik zaniedbał swoich obowiązków lub wręcz celowo doprowadził do swojej trudnej sytuacji.

Istnieją furtki umożliwiające ogłoszenie upadłości takich osób. Są to tzw. klauzule słuszności i humanitaryzmu. Polegają one na wskazaniu sądowi, że sytuacja danej osoby jest przypadkiem szczególnym. Wyjątkowe okoliczności sprawy mogą wynikać np. ze złego stanu zdrowia, bądź podeszłego wieku dłużnika (określa się to mianem „względów słuszności” i „względów humanitarnych”). Ocena należy do sądu, który będzie indywidualnie oceniał każdą sytuację osoby, która składa wniosek. Każdy przypadek ma tu swoją własną specyfikę, brak jest sztywnych reguł określonych przepisami.

Przyjrzyjmy się teraz, jak wygląda możliwość umorzenia w upadłości konsumenckiej powstałych w toku wcześniejszej działalności gospodarczej zobowiązań wobec ZUS i US?

Jeden z przepisów ustawy, a konkretnie art. 49121 ust. 1 prawa upadłościowego, wymienia zobowiązania, które nie mogą zostać umorzone w ramach upadłości konsumenckiej. Należą do nich:

 • alimenty
 • zobowiązania wynikające z rent z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci
 • orzeczone przez sąd kary grzywny
 • orzeczone przez sąd zobowiązania do wykonania obowiązku naprawienia szkody oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę
 • nawiązki lub świadczenia pieniężne orzeczone przez sąd w sprawach karnych
 • zobowiązania do naprawienia szkody wynikającej z przestępstwa lub wykroczenia stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem
 • długi, których upadły umyślnie nie ujawnił we wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli wierzyciel nie brał udziału w postępowaniu

Poza wyżej wymienionymi, wszelkie inne zobowiązania konsumenta mogą zostać umorzone, niezależnie od tego, czy powstały w związku z prowadzoną uprzednio działalnością gospodarczą, czy też stanowiły tzw. długi konsumenckie.

Ponieważ powołany przepis nie wymienia ani zaległych zobowiązań podatkowych, ani też nieuiszczonych składek na ZUS, należy przyjąć, że umorzenie długów obejmuje zarówno długi prywatne jak i publicznoprawne (w tym długi z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i podatki).

Idźmy jednak dalej …

Niezależnie od ww. przepisów prawa upadłościowego i naprawczego, również ustawy podatkowe i „ZUS-owskie” regulują, kiedy może dojść do umorzenia – odpowiednio – niezapłaconych podatków i składek.

Zgodnie z art. 28 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, Zakład Ubezpieczeń Społecznych może wydać decyzję o umorzeniu nieopłaconych składek w przypadku gdy są one „całkowicie nieściągalne”. Całkowita nieściągalność następuje m.in. wskutek zaprzestania prowadzenia działalności przy jednoczesnym braku majątku, z którego można egzekwować składki. Przepis ten nic nie mówi o tym, że przeprowadzenie postępowania upadłościowego powoduje stan całkowitej niewypłacalności. Stan ten zachodzi jedynie, gdy postępowanie upadłościowe umorzono z uwagi na brak majątku wystarczającego na pokrycie kosztów postępowania. Takie umorzenia nie zdarzają się w przypadku upadłości konsumenckiej.

Zgodnie z art. 24 ust. 5c. tej ustawy ogłoszenie upadłości przerywa bieg terminu przedawnienia. Po przerwaniu, bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się na nowo od dnia następującego po dniu uprawomocnienia się postanowienia o ukończeniu postępowania upadłościowego lub jego umorzeniu. Brzmienie tego przepisu sugeruje, że upadłość nie ma wpływu na istnienie długów z tytułu składek, a zatem istnieją one po ogłoszeniu oraz zakończeniu upadłości.

Również ordynacja podatkowa przewiduje możliwość umorzenia zobowiązań w wypadku, gdy nie zostały one zaspokojone w zakończonym postępowaniu likwidacyjnym lub upadłościowym (art. 67d. § 1 pkt 3) ordynacji podatkowej), ale mówi wyraźnie, że urząd skarbowy powinien wydać decyzję o umorzeniu tych zobowiązań, a nie że umorzenie następuje z urzędu.  Przepisy dotyczące przedawnienia podatków w przypadku upadłości są bardzo podobne do przepisów dotyczących składek na ZUS (art. 70 ordynacji).

Spotkałem się w związku z tym z poglądem, iż w wyniku upadłości konsumenckiej nie może dojść do umorzenia, ponieważ przepisy ustawy podatkowej oraz „ZUS-owskiej” wprowadzają własne odrębne zasady ewentualnego umorzenia tych długów.

Mam jednak inne zdanie na ten temat. Omawiane przepisy nie zmieniają w mojej ocenie faktu, że zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego, powstałe w toku prowadzonej wcześniej działalności gospodarczej, mogą zostać umorzone w ramach upadłości konsumenckiej.

Dlaczego? Przyczyn jest kilka.

Po pierwsze, jak już napisałem powyżej, art. 49121 ust. 1 prawa upadłościowego wymienia wszystkie rodzaje długów nie podlegających umorzeniu w ramach upadłości konsumenckiej. Nie ma w nim mowy o podatkach i składkach na ZUS.

Po drugie, upadłość konsumencka różni się od innych rodzajów upadłości. Podstawowym celem upadłości przedsiębiorcy jest spłata długów na rzecz wierzycieli. Natomiast przepisy mówią wyraźnie, że celem upadłości konsumenckiej jest przede wszystkim umożliwienie umorzenia ciążących na dłużniku zobowiązań.

O ile zatem inaczej wygląda sytuacja podatków i składek nie spłaconych w toku upadłości przedsiębiorców, to niemożność umarzania długów w toku upadłości konsumenckiej byłaby całkowicie sprzeczna z ideą i celem takiej upadłości.

Po trzecie wreszcie, w mojej ocenie przepisy dotyczące upadłości konsumenckiej mają charakter nadrzędny w stosunku o uregulowań ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i ordynacji podatkowej (w prawie określa się takie przepisy mianem lex specialis). Oznacza to, że w przypadku, gdyby istniały rozbieżności między przepisami dotyczącymi upadłości a tymi ustawami, stosuje się przepisy dotyczące upadłości konsumenckiej.

***

Update z 28 maja 2017 r. – dalszy ciąg tematyki oddłużenia przedsiębiorcy omówiłem tutaj.

Miło mi Państwa powitać ponownie – po urlopie, a następnie dopięciu wielu istotnych kwestii związanych z finalizacją postępowania upadłościowego pewnego dużego przedsiębiorstwa.

W ostatnim czasie otrzymałem ogromną liczbę zapytań dotyczących przeróżnych kwestii związanych z możliwością starania się o upadłość konsumencką – od krótkich, do bardzo szczegółowych. Z uwagi na ich ilość nie jest niestety możliwe, bym odpowiadał indywidualnie na każde z nich. Nadto wiele z Państwa maili zawiera długie opisy konkretnych sytuacji z prośbą o odpowiedzi na bardzo szczegółowe pytania. Chciałbym zaznaczyć, że nie mogę i nie podejmuję się udzielać w ten sposób Państwu porad prawnych. Sytuacja każdego z Was jest unikalna i wymaga dokładnego poznania przed podjęciem jakichkolwiek decyzji co do dalszych działań. Nie podejmuję się ocenić Państwa sytuacji jedynie na podstawie komentarza, bądź maila – nie znając dokumentów oraz wielu kwestii, które mogą być istotne dla danego przypadku i wymagałyby osobistego spotkania oraz dłuższej rozmowy. Byłoby to z mojej strony nieodpowiedzialne.

Z tych samych przyczyn nie planuję udostępniać na blogu szablonów wniosku o ogłoszenie upadłości. Nie ma bowiem dwóch identycznych wniosków, a źle napisany wniosek może przynieść więcej szkody niż pożytku.

Ponieważ jednak wiele z poruszanych wątpliwości powtarza się, postanowiłem przygotować krótkie FAQ (ang. „frequently asked questions” – najczęściej zadawanie pytania) dotyczące upadłości konsumenckiej. Proszę je traktować jedynie jako wskazówki. Po pierwsze, starałem się zachować zwięzłość i czytelność każdej odpowiedzi, a także uniknąć „żargonu” prawniczego. Po drugie, niestety ustawa jest bardzo szczegółowa i od prawie każdej zasady generalnej przewidziane są jakieś wyjątki. Szczegółowe opisywanie tychże sprawiłoby, że odpowiedzi stałyby się kompletnie nieczytelne – a nie o to w tym przypadku chodzi.

Poniżej znajdziecie Państwo odpowiedzi na najczęściej padające pytania.

***

Pytanie: Mam dług wynikający z [tu wstaw dowolne źródło długu – kredyt, pożyczka itp. ]. Czy mogę starać się o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Odpowiedź: Tak, jeżeli dług nie został zaciągnięty umyślnie w złej wierze (tj. z zamiarem uniknięcia jego spłaty) lub w sposób skrajnie bezmyślny (np. przez osobę już zadłużoną ponad swoje finansowe możliwości). Każdy przypadek sąd będzie oceniał indywidualnie, natomiast źródło długu generalnie nie ma znaczenia dla możliwości ogłoszenia upadłości konsumenckiej.

Wyjątek stanowią określone kategorie długów, które nigdy nie podlegają umorzeniu. Należą do nich:

 • alimenty
 • zobowiązania wynikające z rent z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci
 • orzeczone przez sąd kary grzywny
 • orzeczone przez sąd zobowiązania do wykonania obowiązku naprawienia szkody oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę
 • nawiązki lub świadczenia pieniężne orzeczone przez sąd w sprawach karnych
 • zobowiązania do naprawienia szkody wynikającej z przestępstwa lub wykroczenia stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem
 • długi, których upadły umyślnie nie ujawnił we wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli wierzyciel nie brał udziału w postępowaniu

***

Pytanie: Nie mam żadnego majątku, który syndyk mógłby spieniężyć. Czy mogę starać się o upadłość konsumencką?

Odpowiedź: Tak. Brak majątku nie stanowi przeszkody w ogłoszeniu upadłości.

***

Pytanie: Czy fakt posiadania przeze mnie majątku zwiększa moje szanse na ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Odpowiedź: Raczej nie. Teoretycznie fakt posiadania lub braku majątku nie powinien mieć żadnego znaczenia. W praktyce w pewnym okresie pojawiła się tendencja sądów do swoistego „faworyzowania” dłużników posiadających jeszcze majątek, który pozwoliłby choćby na pokrycie kosztów postępowania. Jednak  w ostatnim czasie tendencja ta zanika.

***

Pytanie: Nie pracuję i nie osiągam żadnych dochodów. Nie będę w stanie realizować żadnego planu spłaty, tj. spłacać żadnych kwot w toku postępowania. Czy mogę starać się o upadłość konsumencką?

Odpowiedź: Tak. Zasadniczym celem upadłości konsumenckiej jest umorzenie ciążących zobowiązań, nawet jeżeli dłużnik nie jest w stanie ich spłacić.

***

Pytanie: Nie posiadam żadnych środków na koszty postępowania. Czy mogę starać się o upadłość konsumencką?

Odpowiedź: Tak. Koszty te zostaną pokryte przez Skarb Państwa.

***

Pytanie: Prowadziłem wcześniej działalność gospodarczą. Działalność zakończyłem i wyrejestrowałem, ale pozostały długi, które wciąż mnie obciążają. Czy mogę starać się o upadłość konsumencką? Czy długi z czasów działalności będą podlegały umorzeniu w toku upadłości konsumenckiej?

Odpowiedź: Tak, te długi również podlegają umorzeniu w toku postępowania w przedmiocie upadłości konsumenckiej. Natomiast sytuacja z ogłoszeniem upadłości jest bardziej skomplikowana. Po pierwsze, od wyrejestrowania działalności musi upłynąć rok czasu. Po drugie, sąd może (ale nie musi) odmówić ogłoszenia upadłości osobie, która wcześniej powinna ogłosić upadłość jako przedsiębiorca, ale nie zrobiła tego. Po trzecie jednak, nawet w przypadku niedopełnienia tego obowiązku sąd powinien ogłosić upadłość, jeżeli przemawiają za tym wyjątkowe okoliczności sprawy, np. zły stan zdrowia, bądź podeszły wiek dłużnika (określa się to mianem „względów słuszności” i „względów humanitarnych”). Sad będzie indywidualnie oceniał każdą sytuację osoby, która składa wniosek. Zawsze warto zatem złożyć wniosek i „powalczyć” o ogłoszenie upadłości.

***

Pytanie: Z czasów prowadzenia działalności gospodarczej pozostały mi długi wobec Urzędu Skarbowego i ZUS. Czy te długi będą podlegały umorzeniu w toku upadłości konsumenckiej?

Odpowiedź: Tak, te długi również podlegają umorzeniu w toku postępowania w przedmiocie upadłości konsumenckiej.

***

Pytanie: Chciałbym/chciałabym starać się o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, ale co stanie się z majątkiem mojego małżonka i naszym majątkiem wspólnym?

Odpowiedź: Gdy jeden z małżonków ogłasza upadłość konsumencką, majątek wspólny wchodzi w całości do masy upadłości i będzie sprzedany na pokrycie długów. Podobnie wygląda sytuacja z majątkiem osobistym małżonka, który ogłosił upadłość. Natomiast majątek osobisty drugiego małżonka pozostaje nietknięty.

Do masy upadłości – co do zasady – nie wchodzą przedmioty służące wyłącznie małżonkowi upadłego do prowadzenia działalności gospodarczej lub zawodowej, choćby były elementem majątku wspólnego.

Ogłoszenie upadłości anuluje też niejako skutki:

 • ustanowienia rozdzielności majątkowej na podstawie orzeczenia sądu
 • wystąpienia rozdzielności majątkowej z mocy prawa w wyniku rozwodu, separacji albo ubezwłasnowolnienia jednego z małżonków
 • ustanowienia rozdzielności majątkowej bądź ograniczenie wspólności majątkowej poprzez umowę majątkową

chyba że postępowania skutkujące powyższymi skutkami zostały rozpoczęte co najmniej dwa lata przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości.

***

Pytanie: Mamy z małżonkiem rozdzielność majątkową/wraz z partnerem nie żyjemy w związku małżeńskim i każde z nas jest właścicielem połowy udziału w nieruchomości. Co przypadku ogłoszenia upadłości jednego z nas?

Odpowiedź: Sprzedaży przez syndyka będzie podlegał tylko udział we współwłasności osoby, która ogłosiła upadłość. Z przyczyn oczywistych udział ten będzie syndykowi trudno sprzedać komuś innemu, niż drugi współwłaściciel.

***

Pytanie: Toczy się wobec mnie egzekucja komornicza. Komornik zajął całość / część mojego majątku. Czy jest to przeszkodą do ogłoszenia upadłości konsumenckiej?

Odpowiedź: Nie. Wszelkie działania komornika podlegają wstrzymaniu z dniem ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Po ogłoszeniu upadłości komornik wyda syndykowi cały majątek, którego nie zdążył spieniężyć oraz całość kwot pieniężnych, których nie zdążył przekazać wierzycielom.

***

Pytanie: Posiadam długi, których nie jestem w stanie spłacać, ale wciąż pracuję i zarabiam. Czy będę mógł to dalej robić po ogłoszeniu upadłości?

Odpowiedź: Jak najbardziej. Jednakże w pierwszym okresie postępowania, do czasu sprzedaży majątku i rozdzielenia pieniędzy pomiędzy wierzycieli część wynagrodzenia będzie zabierana przez syndyka. Syndyk zastawi jedynie wynagrodzenie za pracę w części takiej jak niepodlegające zajęciu przez komornika. Obecnie jest to kwota ok. 1.240 – 1.290 zł miesięcznie. Po sprzedaży przez syndyka majątku dłużnik będzie znów otrzymywał całość swoich poborów, ale osiąganie dochodów będzie zapewne argumentem, by ustalić plan spłaty niespłaconej części długów. Oznacza to, że określona część dochodów będzie musiała być przeznaczana na comiesięczne spłaty długów przez okres max. 4,5 roku.

Na dziś to wszystko. Zdaję sobie jednak sprawę, że powyższa lista nie jest kompletna, zatem nie wykluczam w przyszłości drugiej części tego artykułu.