Wyrok przyznający Bogusławowi Seredyńskiemu odszkodowanie i zadośćuczynienie od Skarbu Państwa wskutek działań CBA dot. prywatyzacji Wydawnictw Naukowo-Technicznych Sp. z o.o.

25 kwietnia 2013 · 0 komentarzy

Wydanie przez Sąd tego wyroku jest już wiadomością publiczną (patrz choćby tu). Ponieważ jednak komunikaty prasowe różnie przekazują jego treść, pozwolę sobie podać kilka precyzujących szczegółów.

Wyrokiem (nieprawomocnym) z dnia 19.04.2013 r. Sąd Okręgowy:

 • przyznał wnioskodawcy kwotę 50.000,- zł tytułem zadośćuczynienia z odsetkami od dnia uprawomocnienia się wyroku
 • przyznał wnioskodawcy kwotę 403.531,60 zł tytułem odszkodowania z odsetkami od dnia uprawomocnienia się wyroku
 • w pozostałym zakresie wniosek oddalił oraz zniósł koszty postępowania

Główne tezy obszernego ustnego uzasadnienia wyroku wygłoszonego przez przewodniczącego SSO Piotra Gąciarka brzmiały następująco:

 • co do zasady roszczenia z całą pewnością wnioskodawcy przysługują – czego zresztą prokuratura nie kwestionowała. Bezspornie zatrzymanie było bezpodstawne, tym bardziej, że nie doszło nawet do procesu sądowego.
 • stopień pokrzywdzenia wnioskodawcy wskutek nieuzasadnionego zatrzymania Sąd ocenił jako drastyczny. Jego życie uległo całkowitemu załamaniu
 • poniesiona szkoda nie wynika z samego faktu pozbawienia go wolności na okres sześciu dni, lecz jest znacznie szersza, wynika wprost z faktu zatrzymania, co spowodowało nieodwracalną utratę reputacji osobistej i zawodowej. Skutki tego wnioskodawca ponosi do dzisiaj
 • stopień pokrzywdzenia jest tym bardziej większy z uwagi na medialny charakter sprawy, co spowodowało powszechność informacji o zatrzymaniu i aresztowaniu
 • wątpliwości budzić może wypływ informacji do mediów w toku sprawy, działanie w celu jej nagłośnienia w mediach, czego w żaden sposób nie można pogodzić z dobrem śledztwa. Istnieje podejrzenie, że intencją organów ścigania było nagłośnienie medialne sprawy, a informacje te mogły być przekazywane mediom bezpośrednio przez te organy, co nie tylko szkodziło sprawie, ale i zwiększyło uszczerbek wnioskodawcy
 • odnośnie kwoty odszkodowania – należy przyjąć, że jedynym powodem utraty pełnionego stanowiska było zatrzymanie. Gdyby nie zatrzymanie, to nawet w innym miejscu pracy wnioskodawca z uwagi na swoje kwalifikacje zarabiałby nie mniej, niż na stanowisku prezesa WNT
 • wysokość odszkodowania wynika z pomnożenia kwoty zarobków netto przez okres od dnia zatrzymania do dnia oznaczonego w piśmie aktualizującym wniosek (40 miesięcy)
 • wysokość zadośćuczynienia nie jest regulowana żadnymi przepisami, Sąd posiłkował się tu dorobkiem orzecznictwa w tym zakresie, również w sprawach zadośćuczynienia bliskim z tytułu śmierci osób najbliższych. W kontekście powyższego Sąd uznaje za adekwatną kwotę 50.000 zł

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez PIŁAT i PARTNERZY Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Sp. p. Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest PIŁAT i PARTNERZY Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem wojciech.pilat@pilatipartnerzy.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: