Upadłość konsumencka, a umorzenie zobowiązań z działalności gospodarczej – w tym podatkowych i wobec ZUS

Wojciech Piłat        19 sierpnia 2015        104 komentarze

W swojej praktyce dość często spotykam się z pytaniem, czy poprzez upadłość konsumencką można uzyskać umorzenie długów z działalności gospodarczej. Zdarzają się bowiem sytuacje, gdy osoba chcąca ogłosić upadłość konsumencką prowadziła wcześniej działalność gospodarczą, a z czasów tej działalności pozostały nieuregulowane wciąż długi. Mogą to być nie tylko długi wobec kontrahentów lub klientów firmy, ale także niezapłacone podatki i składki na ZUS.

Umorzenie długów z działalności gospodarczej w praktyce

umorzenie długów z działalności gospodarczejUpadłość konsumencką może ogłosić jedynie osoba fizyczna będąca konsumentem, natomiast osoba prowadząca działalność gospodarczą, lub choćby figurująca w CEiDG – nie może się starać o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Były przedsiębiorca „staje się konsumentem” – tj. może starać się o ogłoszenie upadłości konsumenckiej dopiero, gdy od dnia wyrejestrowania działalności z CEiDG upłynie rok czasu.

Ponieważ wiemy, że na dłużniku ciążą długi związane z wcześniejszą działalnością gospodarczą, może się okazać, że ów dłużnik powinien jeszcze przed wyrejestrowaniem działalności złożyć wniosku o ogłoszenie upadłości jako przedsiębiorca (na znacznie mniej korzystnych zasadach), a nie zrobił tego.

Przypomnijmy, że zgodnie z wciąż obowiązującymi przepisami przedsiębiorca powinien złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości w terminie czternastu dni od dnia popadnięcia w „stan niewypłacalności”, czyli w praktyce od zaprzestania bieżącej spłaty swoich długów.

Z uwagi na „rodowód” zobowiązań sąd zapewne zechce wyjaśnić, czy tak było. Sąd analizuje w tym przypadku, czy obowiązek złożenia wniosku o upadłość przedsiębiorcy wystąpił w okresie 10 lat przed dniem zgłoszenia wniosku o upadłość konsumencką.

Gdyby okazało się, że nasz bohater faktycznie nie dopełnił tego obowiązku, co do zasady nie ma możliwości ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Przepisy mówią wyraźnie, że jedną z przesłanek oddalenia wniosku o upadłość konsumencką jest właśnie wcześniejsze nie wywiązanie się z obowiązku złożenia wniosku o upadłość w innym trybie.

Takich ograniczeń jest zresztą więcej. Upadłości konsumenckiej nie może np. ogłosić osoba, na której ciąży prawomocny wyrok sądu stwierdzający, iż osoba ta celowo uszczuplała swój majątek (np. sprzedając go rodzinie) kosztem spłaty swoich długów.

Ale czy takie sytuacje bezwzględnie wiążą sąd?

Otóż czasami sąd może ogłosić upadłość konsumencką nawet w przypadku stwierdzenia, iż dłużnik zaniedbał swoich obowiązków lub wręcz celowo doprowadził do swojej trudnej sytuacji.

Istnieją furtki umożliwiające ogłoszenie upadłości takich osób. Są to tzw. klauzule słuszności i humanitaryzmu. Polegają one na wskazaniu sądowi, że sytuacja danej osoby jest przypadkiem szczególnym. Wyjątkowe okoliczności sprawy mogą wynikać np. ze złego stanu zdrowia, bądź podeszłego wieku dłużnika (określa się to mianem „względów słuszności” i „względów humanitarnych”). Ocena należy do sądu, który będzie indywidualnie oceniał każdą sytuację osoby, która składa wniosek. Każdy przypadek ma tu swoją własną specyfikę, brak jest sztywnych reguł określonych przepisami.

Przyjrzyjmy się teraz, jak wygląda możliwość umorzenia w upadłości konsumenckiej powstałych w toku wcześniejszej działalności gospodarczej zobowiązań wobec ZUS i US?

Jeden z przepisów ustawy, a konkretnie art. 49121 ust. 1 prawa upadłościowego, wymienia zobowiązania, które nie mogą zostać umorzone w ramach upadłości konsumenckiej. Należą do nich:

 • alimenty
 • zobowiązania wynikające z rent z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci
 • orzeczone przez sąd kary grzywny
 • orzeczone przez sąd zobowiązania do wykonania obowiązku naprawienia szkody oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę
 • nawiązki lub świadczenia pieniężne orzeczone przez sąd w sprawach karnych
 • zobowiązania do naprawienia szkody wynikającej z przestępstwa lub wykroczenia stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem
 • długi, których upadły umyślnie nie ujawnił we wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli wierzyciel nie brał udziału w postępowaniu

Poza wyżej wymienionymi, wszelkie inne zobowiązania konsumenta mogą zostać umorzone, niezależnie od tego, czy powstały w związku z prowadzoną uprzednio działalnością gospodarczą, czy też stanowiły tzw. długi konsumenckie.

Ponieważ powołany przepis nie wymienia ani zaległych zobowiązań podatkowych, ani też nieuiszczonych składek na ZUS, należy przyjąć, że umorzenie długów obejmuje zarówno długi prywatne jak i publicznoprawne (w tym długi z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i podatki).

Idźmy jednak dalej …

Niezależnie od ww. przepisów prawa upadłościowego i naprawczego, również ustawy podatkowe i „ZUS-owskie” regulują, kiedy może dojść do umorzenia – odpowiednio – niezapłaconych podatków i składek.

Zgodnie z art. 28 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, Zakład Ubezpieczeń Społecznych może wydać decyzję o umorzeniu nieopłaconych składek w przypadku gdy są one „całkowicie nieściągalne”. Całkowita nieściągalność następuje m.in. wskutek zaprzestania prowadzenia działalności przy jednoczesnym braku majątku, z którego można egzekwować składki. Przepis ten nic nie mówi o tym, że przeprowadzenie postępowania upadłościowego powoduje stan całkowitej niewypłacalności. Stan ten zachodzi jedynie, gdy postępowanie upadłościowe umorzono z uwagi na brak majątku wystarczającego na pokrycie kosztów postępowania. Takie umorzenia nie zdarzają się w przypadku upadłości konsumenckiej.

Zgodnie z art. 24 ust. 5c. tej ustawy ogłoszenie upadłości przerywa bieg terminu przedawnienia. Po przerwaniu, bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się na nowo od dnia następującego po dniu uprawomocnienia się postanowienia o ukończeniu postępowania upadłościowego lub jego umorzeniu. Brzmienie tego przepisu sugeruje, że upadłość nie ma wpływu na istnienie długów z tytułu składek, a zatem istnieją one po ogłoszeniu oraz zakończeniu upadłości.

Również ordynacja podatkowa przewiduje możliwość umorzenia zobowiązań w wypadku, gdy nie zostały one zaspokojone w zakończonym postępowaniu likwidacyjnym lub upadłościowym (art. 67d. § 1 pkt 3) ordynacji podatkowej), ale mówi wyraźnie, że urząd skarbowy powinien wydać decyzję o umorzeniu tych zobowiązań, a nie że umorzenie następuje z urzędu.  Przepisy dotyczące przedawnienia podatków w przypadku upadłości są bardzo podobne do przepisów dotyczących składek na ZUS (art. 70 ordynacji).

Spotkałem się w związku z tym z poglądem, iż w wyniku upadłości konsumenckiej nie może dojść do umorzenia, ponieważ przepisy ustawy podatkowej oraz „ZUS-owskiej” wprowadzają własne odrębne zasady ewentualnego umorzenia tych długów.

Mam jednak inne zdanie na ten temat. Omawiane przepisy nie zmieniają w mojej ocenie faktu, że zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego, powstałe w toku prowadzonej wcześniej działalności gospodarczej, mogą zostać umorzone w ramach upadłości konsumenckiej.

Dlaczego?

Przyczyn jest kilka.

Po pierwsze, jak już napisałem powyżej, art. 49121 ust. 1 prawa upadłościowego wymienia wszystkie rodzaje długów nie podlegających umorzeniu w ramach upadłości konsumenckiej. Nie ma w nim mowy o podatkach i składkach na ZUS.

Po drugie, upadłość konsumencka różni się od innych rodzajów upadłości. Podstawowym celem upadłości przedsiębiorcy jest spłata długów na rzecz wierzycieli. Natomiast przepisy mówią wyraźnie, że celem upadłości konsumenckiej jest przede wszystkim umożliwienie umorzenia ciążących na dłużniku zobowiązań.

O ile zatem inaczej wygląda sytuacja podatków i składek nie spłaconych w toku upadłości przedsiębiorców, to niemożność umarzania długów w toku upadłości konsumenckiej byłaby całkowicie sprzeczna z ideą i celem takiej upadłości.

Po trzecie wreszcie, w mojej ocenie przepisy dotyczące upadłości konsumenckiej mają charakter nadrzędny w stosunku o uregulowań ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i ordynacji podatkowej (w prawie określa się takie przepisy mianem lex specialis). Oznacza to, że w przypadku, gdyby istniały rozbieżności między przepisami dotyczącymi upadłości a tymi ustawami, stosuje się przepisy dotyczące upadłości konsumenckiej.

***

Update z 28 maja 2017 r. – dalszy ciąg tematyki oddłużenia przedsiębiorcy omówiłem tutaj.

W czym mogę Ci pomóc?

Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

Jeżeli potrzebujesz indywidualnej płatnej pomocy prawnej, to zapraszam Cię do kontaktu.

Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez PIŁAT i PARTNERZY Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Sp. p. w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 104 comments… read them below or add one }

  Tomek 6 września, 2015 o 11:30

  Witam.
  Czy we wniosku o upadłość konsumencką należy podać fakt zaciągniętego kredytu zakup auta do prowadzenia mojej działalności gospodarczej? Chodzi o to, że kredyt faktycznie ja spłacałem, ale był zaciągnięty przez kogoś z rodziny z racji braku mojej zdolności kredytowej.

  Odpowiedz

  Wojciech Piłat 1 kwietnia, 2016 o 20:40

  Różnie bywa, ale najprawdopodobniej kredyt obciąża członka rodziny, a nie Pana.

  Odpowiedz

  Piotr 16 grudnia, 2015 o 18:17

  Witam serdecznie

  mam pytanie odnonsnie ogloszenia upadlosci
  Prowadzilem dzialalnosc gospodarcza od ok 2008 od 2014 i niestey powstaly z tego tytulu spore dlugi
  dzialalnosc zostala zamknieta ok pow 1roku
  z informacji ktore posiadam moge juz skladac wniosek o upadlosc konsumencka
  Czy musze spelniac jakies dodatkowe warunki aby zlozyc wniosek ?
  co w przypadku gdy przebywam zagranica?

  Bardzo prosze o odpowiedz w tej sprawie
  Z gory dziekuje i pozdrawiam

  Odpowiedz

  Wojciech Piłat 5 stycznia, 2016 o 16:42

  Formalne przesłanki Pan spełnia, z zastrzeżeniem, iż długi pozostałe po d.g. to zazwyczaj dodatkowy problem wymagający specjalnego „potraktowania”. Polecam lekturę pozostałych artykułów na blogu ;-).

  Pozdrawiam, WP

  Odpowiedz

  Gabriela 14 czerwca, 2016 o 19:58

  Witam! jestem w podobnej syt. jak Pan Wojciech Piłat i też przebywam obecnie za granicą .
  Wnioskowałam jednak o rozłożenie mojego długu dot.zal.składek jednak ZUS prosi o wykazanie Pitów za ostatnie 3 lata jednak od ponad czterech lat rozliczam się w kraju w którym przebywam droga elektroniczną a tu nie ma PIT-ów
  Posiadam auto za granicą kupione i tu zarejestrowane czy muszę go też wpisać do formularza o posiadanym majątku? czy to dotyczy majątku w Polsce?
  Proszę o pomoc gdyż chciałabym prawidłowo wypełnić wymagane przez ZUS formularze
  Pozdrawiam

  Odpowiedz

  Wojciech Piłat 15 czerwca, 2016 o 10:14

  Zdecydowanie należy „wyspowiadać się” z całego posiadanego majątku. Co do zeznań podatkowych sądzę, że ZUS weźmie pod uwagę rozliczenia zagraniczne, nawet jeżeli dostarczy je Pani np. w formie wydrukowanego .PDF.

  Pozdrawiam, WP

  Odpowiedz

  Gabriela 15 czerwca, 2016 o 12:11

  Chcę spłacić dobrowolnie zaległości w ZUS dlatego napisałam wniosek o rozłożenie na raty powstałych ponad 4 lata temu zaległ.na poczet składek .czy muszę im powiedzieć że jestem w trakcie post.egzekucyjnego przez Ultimo która przdjęła przedaeniony dług kredyt z 2008 roku?

  Agnieszka 11 stycznia, 2016 o 16:44

  Dzień dobry, chciała bym dowiedzieć się jak wygląda sprawa umorzenia długów wobec ZUS które ciąża na spółce z. o.o., a ściągane są ze mnie w związku z tym że byłam członkiem zarządu spółki.
  z góry dziękuję i pozdrawiam
  Agnieszka

  Odpowiedz

  Agnieszka 16 marca, 2016 o 00:39

  Widzę że zagląda Pan czasem do komentarzy. Czy mógłby Pan napisać cokolwiek na temat mojej sytuacji. Z góry dziękuję.

  Odpowiedz

  Wojciech Piłat 16 marca, 2016 o 08:57

  Przepraszam, musiałem przeoczyć Pani komentarz. A odpowiedź brzmi – dług członka zarządu również kwalifikuje się do sytuacji opisanej w powyższym artykule i może zostać umorzony w wyniku upadłości konsumenckiej.

  Odpowiedz

  Agnieszka 16 marca, 2016 o 09:45

  Serdecznie dziękuję. 🙂

  Odpowiedz

  Krzysztof 8 lutego, 2016 o 12:48

  Dzień dobry.
  Prowadziłem działalność gospodarczą, która została zakończona i wyrejestrowana w 1998 roku.
  Po zamknięciu działalności pozostały długi z nią związane.Żadnej działalności gospodarczej od tamtego czasu nie prowadziłem.

  Czy obecnie – w 2016 roku mogę złożyć wniosek o upadłość konsumencką, pomimo niezgłoszenia w 1998 roku (około 18 lat temu) wniosku o upadłość przedsiębiorcy przy wyrejestrowaniu firmy?
  Czy też wniosek o upadłość konsumencką w 2016 roku zostanie odrzucony przez sąd, ze względu na niezgłoszenie w 1998 roku wniosku o upadłość przedsiębiorcy?
  Dziękuję za odpowiedź.

  Odpowiedz

  Wojciech Piłat 15 marca, 2016 o 20:00

  Może Pan śmiało starać się o upadłość konsumencką, ponieważ sąd będzie badał tylko okres 10 lat wstecz.

  Odpowiedz

  klaudia 29 marca, 2016 o 12:58

  Witam, mam działalność gospodarczą od 9 lat, niestety w ostatnich 2 latach dopadły mnie spore długi, z tytułu us i zus. Jeśli chciałabym ogłosić upadłość konsumencką, to jeśli dobrze zrozumiałam, powinnam teraz najpierw ogłosić upadłość przedsiębiorcy, czy tak? Czy wystarczy, że zamknę działalność? I odczekam 1 rok? I druga sprawa, co się dzieje w przypadku upadłości z nieruchomością, która jest obciążona kredytem. Bardzo dziękuję za odpowiedź 🙂

  Odpowiedz

  Wojciech Piłat 1 kwietnia, 2016 o 20:39

  Z upadłością konsumencką nie trzeba już czekać roku od wyrejestrowania działalności, ale sprawy dotyczące długów z działalności są trochę bardziej skomplikowane. Zdarzają się sytuacje, gdy lepiej jednak ogłosić upadłość jako przedsiębiorca. Pozdrawiam, WP

  Odpowiedz

  Paweł 3 kwietnia, 2016 o 19:04

  Co jeśli przedsiębiorca nic nie posiada i ogłasza upadłość przedsiębiorcy co wtedy się dzieje

  Odpowiedz

  Paweł 3 kwietnia, 2016 o 19:08

  Nie posiada żadnego majątku nieruchomości oraz ruchomości samochodu itp

  Odpowiedz

  Wojciech Piłat 3 kwietnia, 2016 o 20:42

  Sąd nie ogłosi upadłości takiego przedsiębiorcy, ponieważ nie ma on majątku wystarczającego na koszty postępowania upadłościowego.

  Paweł 4 kwietnia, 2016 o 20:17

  To co może Pan poradzić w takiej sytuacji czy US może rozłożyć taka kwotę na raty i na jaki okres dochód obecny to ok 4 tys

  Andrzej 30 marca, 2016 o 22:14

  Dzień dobry,
  mam pytanie czy zawieszenie działalności można traktować jak zakończenia w kontekście upadłości konsumenckiej.
  Bardzo dziękuję

  Odpowiedz

  Wojciech Piłat 1 kwietnia, 2016 o 20:36

  Nie.

  Odpowiedz

  Mateusz 16 kwietnia, 2016 o 12:31

  Witam,
  Prowadzę działalność gospodarczą od 2011 r. od 2015r popadłem w duże długi w wysokości ok. 1 miliona zł na rzecz wierzyciela. Podpisałem z firma windykacyjną reprezentującą wierzyciela porozumienie z którego się nie wywiązuję dodatkowo mam kredyt na firmę i kilka na osobę prywatna, przy tym zaległości w ZUS, a US chce mi dać kare za nie zrobienie korekty Vat-u z niezapłaconych faktur powyżej 150 dni. Prócz auta o wartości ok 20 tys. zł nie posiadam żadnego majątku. Co mogę w takiej sytuacji zrobić.??

  Odpowiedz

  Mirek 15 czerwca, 2016 o 18:24

  Dzień Dobry
  Od 2013 roku mam ogłoszoną upadłość firmy (osoba fizyczna prowadząca działalność)a firma windykacyja sciga mnie za dlugi konsumenckie twierdząc że ta upadłość nie dotyczy długów konsumenckich . Czy mają rację i powinienem się z nimi dogadać?
  ?

  Odpowiedz

  Wojciech Piłat 16 czerwca, 2016 o 17:35

  Dzień dobry. Nie, nie mają racji – z puntu widzenia upadłości nie rozgranicza się „źródła pochodzenia” długów. Zresztą w trakcie upadłości nie może Pan zawierać tego rodzaju ugód. Pozdrawiam, WP

  Odpowiedz

  Tomek 5 lipca, 2016 o 14:32

  Witam. Od wielu lat prowadziłem firmę w Niemczech i tam też odprowadzałem podatki zawsze w terminie, jednak popadłem w duże problemy i nie miałem już sił na zamknięcie i uregulowanie zobowiązań w US. W zeszłym roku w lipcu zamknąłem działalność (nie rozliczając się za 2015r). Aktualnie jestem w Polsce i tu mieszkam (nie posiadam żadnego majątku firmy ani osobistego). Bardzo proszę o poradę: czy mam teraz ogłosić upadłość i wiąże się to z sądem czy też długi skarbowe są możliwe do anulowania w inny sposób. Pozdrawiam

  Odpowiedz

  Wojciech Piłat 10 lipca, 2016 o 21:06

  Panie Tomku, sądzę że odpowiedzi na Pana pytania znajdują się w treści artykułu, który Pan skomentował :). Alternatywny sposób to wydanie przez US decyzji o umorzeniu niespłaconych zobowiązań podatkowych, ale to zdarza się tylko w absolutnie wyjątkowych przypadkach. Pozdrawiam, WP

  Odpowiedz

  Anna 5 lipca, 2016 o 19:05

  Witam! A czy w przypadku upadłości ogłoszonej przez przedsiębiorcę także mogą zostać umorzone ? I czy ogłoszenie upadłości dotyczy zobowiązań wobec Skarbu Państwa?

  Odpowiedz

  Wojciech Piłat 10 lipca, 2016 o 21:04

  Tak, długi zaciągnięte przez przedsiębiorcę-osobę fizyczną co do zasady też mogą zostać umorzone, z wyjątkiem: alimentów, zobowiązań wynikających z rent z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci, kar grzywny orzeczonych przez sąd, a także sum dotyczących wykonania obowiązku naprawienia szkody oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, zobowiązania do zapłaty nawiązki lub świadczenia pieniężnego orzeczonych przez sąd jako środek karny lub środek związany z poddaniem sprawcy próbie, jak również zobowiązania do naprawienia szkody wynikającej z przestępstwa lub wykroczenia stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem oraz zobowiązania, których upadły umyślnie nie ujawnił, jeżeli wierzyciel nie brał udziału w postępowaniu.

  Odpowiedz

  Hubert 3 sierpnia, 2016 o 12:44

  Chciałbym zapytać o następującą sytuację. Prowadziłem działalność gospodarczą przez 2 lata (2012-2014),. W 2014 zamknąłem działalność.Powstały również zaległości składek ZUS i podatku US. Czy jest szansa na umorzenie i jak wygląda w moim przypadku ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

  Odpowiedz

  Wojciech Piłat 2 października, 2016 o 21:04

  Zawsze zastanawiają mnie takie pytania tuż pod artykułem, w którym jest wszystko opisane… Pozdrawiam, WP

  Odpowiedz

  Adam 10 sierpnia, 2016 o 22:18

  Dzień dobry.
  Chciałbym zapytać, czy zobowiązania sprzed kilku lat (mniej niż 10) wobec ZUS z prowadzonej działalności będą przesłanką do odrzucenia wniosku o upadłość konsumencką z powodu braku zgłoszenia upadłości DG ? Innymi słowy, czy zamknięcie działalności z zadłużeniem w ZUS-ie obligowało mnie do zgłoszenia upadłości jako przedsiębiorcy?

  Odpowiedz

  Wojciech Piłat 2 października, 2016 o 20:57

  Panie Adamie, najprawdopodobniej obligowało, choć są wyjątki. Pozdrawiam, WP

  Odpowiedz

  Tomasz 12 sierpnia, 2016 o 19:03

  Witam, mam pytanie, czy jesli zglaszajaca upadlosc konsumencka osoba fizyczna posiada udzialy jako wspolnik w spolce z o. o. to czy moga wchodzic one w sklad jego majatku upadlosciowego? A jesli tak to czy istnieje tez jakas zaleznosc co do wielkosci procentowej jego udzialow? Czy moze tez wowczas ogloszenie takiej upadlosci jest wykluczone z racji jego statusu przedsiebiorcy-wspolnika/udzialowca spolki?

  Odpowiedz

  Wojciech Piłat 2 października, 2016 o 20:51

  Wspólnik w spółce z o.o. nie jest przedsiębiorcą, a udziały wejdą w skład masy upadłościowej niezależnie od ilości. Pozdrawiam, WP

  Odpowiedz

  Agnieszka 19 sierpnia, 2016 o 10:56

  Witam,
  Mam również pytanie co do umorzenia składek w ZUS i US. U mnie sytuacja wygląda w ten sposób: działalność zawiesiłam 1 stycznia 2012 roku, ze względu na dług w ZUS, którego nie chciałam juz powiększać. W 2013 roku miałam kontrolę z US i okazało się, że w skutek błędu ksiegowej sprzedawałam produkt ze złym VAtem. Urząd skarbowy naliczył należny podatek, czyli 29 000 plus odsetki czego nie jestem w stanie spłacić po dzisiejszy dzień. Nie składałam wniosku o upadłość przedsiębiorcy. Czy jest jakieś światełko w tunelu dla mojej sprawy?

  Odpowiedz

  Wojciech Piłat 2 października, 2016 o 20:49

  Pani Agnieszko, bez bardzo dokładnej znajomości sprawy trudno powiedzieć. Pozdrawiam, WP

  Odpowiedz

  Maciek 7 września, 2016 o 19:29

  Witam
  Czy dobrze rozumiem. Zgłaszam upadłość przedsiębiorcy (CEIDG), sąd odrzuca wniosek ze względu na brak masy upadłościowej. Następnie wyrejestrowuje działalność i następnego dnia składam wniosek o upadłość konsumencką. Czy na końcu tej drogi Sąd umorzy mi długi zarówno powstałe z działalności gospodarczej jak i prywatne ?

  Odpowiedz

  Wojciech Piłat 2 października, 2016 o 20:42

  Tak, o ile w sposób wiarygodny wytłumaczy Pan sądowi, dlaczego „pierwotny” wniosek o ogłoszenie upadłości został złożony zbyt późno. Chyba że nie był złożony zbyt późno, ale to się bardzo rzadko zdarza.

  Odpowiedz

  HANNA 14 września, 2016 o 11:50

  Jaka odpowiedzialność grozi firmom byłemu wierzycielowi oraz firmom windykacyjnym, które po pozytywnym zakończeniu postępowania upadłościowego sprzedają w dalszym ciągu zobowiązania osoby fizycznej, która ogłosiła upadłość i zgłosiła te długi do upadłości, wnoszą przeciwko niej postępowania egzekucyjne i dręczą windykacją nawet po kilku latach od momentu upadłości. Hanna

  Odpowiedz

  Wojciech Piłat 2 października, 2016 o 20:40

  W skrajnym przypadku nawet karna – „podpada” to pod nękanie, a poza tym sprzedają wierzytelność, która nie istnieje, więc również kupujący może poczuć się oszukany.

  Odpowiedz

  Krzysztof 11 października, 2016 o 13:08

  Witam. 20 lat prowadziłem firmę jednoosobową. Dwa lata temu zamknąłem działalność gospodarczą. Pozostały jednak długi z tytułu niepłacenia składek do ZUS . Były wtedy zasądzone zaległe składki /około 20.000/ i odsetki. Zaległości są ściągane z mojej renty. Dotyczą one tylko głównej kwoty. Odsetki stale rosną Nie wiem jak poradzić sobie żeby wyjść na prostą. Proszą o pomoc.

  Odpowiedz

  Marcin 25 października, 2016 o 19:46

  Witam
  Przez prowadzoną działalność gospodarczą narosły mi bardzo duże zobowiązania których nie jestem wstanie już spłacić są w nich także zobowiązania do ZUS oraz US. Działalnośc gospodarcza cały czas jest, nie została zamknięta. Komornik zajął już wszystko co miałem nie mam nic swojego co mógłbym sprzedać. Dostałem też pismo z sądu ze zostałem wpisany jako dłużnik niewypłacalny. Czy jest jakaś szansa pozbyć się tych wszystkich długów składając wnioski ? Co mogę zrobić?

  Odpowiedz

  Wojciech Piłat 7 listopada, 2016 o 15:18
  Konrad 4 listopada, 2016 o 15:01

  Witam, jaki okres musi upłynąć od darowizny nieruchomości
  najbliższmu człnkowi rodziny aby w procesie upadłościowym
  (działalność gospodarcza) nie było to okolicznością obciążającą

  Odpowiedz

  Wojciech Piłat 7 listopada, 2016 o 15:13

  W upadłości przedsiębiorcy nie jest to w ogóle okoliczność obciążająca. Taka darowizna może natomiast być „anulowana” przez stosowne działania syndyka, o ile nastąpiła w ciągu pięciu lat przed złożeniem wniosku o upadłość.

  Odpowiedz

  Dariusz 17 listopada, 2016 o 10:54

  Witam serdecznie!!!
  Z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w latach 2003-2008. Posiadam zobowiązania w urzędzie skarbowym w wysokości 600 000 zł z odsetkami na dzień dzisiejszy. Chodzi o to że urząd powyrzucał Mi faktury od nierzetelnych kontrahentów , które miałem ujęte w księgach przychodów i rozchodów. Dnia 31.03.2008 zakończyłem działalność gospodarczą. W lipcu 2008 roku wzieliśmy ślub i ustanowiliśmy rozdzielność majątkową. Cały czas pracuję i otrzymuję na dzień dzisiejszy 1950 zł brutto i wspólnie z żoną wychowujemy 3 letnią córkę. Z wynagrodzenia za pracę pracodawca przekazuje komornikowi 140 zł co miesiąc Nieposiadam żadnego majątku ruchomego ani nieruchomości już 2 razy miałem wyjawiany majątek teraz 22 listopada będę miał 3 raz. Czy mogę się ogłosić upadłość i czy sąd umorzy mi długi z Urzędu skarbowego.
  Czekam na odpowiedź.

  Odpowiedz

  Wojciech Piłat 19 listopada, 2016 o 23:01

  To zależy od tego, czy wyjaśni Pan sądowi w sposób dostatecznie przekonujący, dlaczego nie złożył Pan wniosku o upadłość jeszcze w czasie, gdy prowadził Pan działalność gospodarczą. Pisałem o tym w artykule, który Pan skomentował.

  Odpowiedz

  Anna 14 grudnia, 2016 o 13:14

  Witam serdecznie. W kwietniu 2015 roku zdecydowałam się zamknąć po 12 latach firmę,ponieważ nieuczciwa konkurencja oraz koszty utrzymania firmy przerosły moje możliwości. Dwa miesiące wcześniej,czyli w lutym,zaszłam w ciążę. W związku ze stanem zdrowia nie dałabym rady ogłaszać upadłości przedsiębiorcy,gdyż ciąża była zagrożona,z powodu odwodnienia trafiłam też do szpitala właśnie w kwietniu 2015. W październiku tego roku skończył mi się urlop macierzyński,ale jestem bezrobotna. Czy jest w ogóle szansa,że sąd przychyli się do mojego wniosku o upadłość konsumencką skoro nie złożyłam wniosku jeszcze jako przedsiębiorca?Liczę na to,że moja ciąża będzie wystarczającym argumentem.Pozostały mi długi po firmie,ponad 250 tys. zł,nie mam żadnego majątku,bo jestem po rozwodzie i były mąż zabrał wszystko (rozdzielność majątkowa oraz mieszkanie teściów). Proszę o pomoc,bo nie stać mnie nawet na prawnika,będę sama przygotowywała wniosek i dokumentację,ale muszę wiedzieć,czy istnieje szansa na pozytywne zakończenie.Serdecznie pozdrawiam.

  Odpowiedz

  Wojciech Piłat 4 lutego, 2017 o 18:43

  Pani Anno, być może sąd uzna, iż z uwagi na ciążę należy ogłosić Pani upadłość z racji tzw. względów słuszności, ale trudno mi ocenić szanse, bo składa się na nie zbyt wiele czynników. Na pewno ważne jest, żeby dobrze napisać wniosek. Pozdrawiam, WP

  Odpowiedz

  Anna 1 marca, 2017 o 12:19

  Bardzo uprzejmie dziękuję. Już byłam u radcy prawnego i zaczynamy 🙂 Pozdrawiam.

  Odpowiedz

  Zbyszek 15 grudnia, 2016 o 14:43

  Jestem współwłaścicielem spółki cywilnej, która nie przynosi zysków.Mamy długi wobec banku {kredyt} i wierzycieli na sumę ponad 300 tyś zł. ale zaraz pojawią się nastepni wierzyciele. Czy jeden ze wspólników może zgłosić upadłość przedsiębiorcy?
  pozdrawiam Zbyszek

  Odpowiedz

  Wojciech Piłat 4 lutego, 2017 o 18:44

  Tak, wspólnik spółki cywilnej jest traktowany jako przedsiębiorca. Pozdrawiam, WP

  Odpowiedz

  Anna 21 grudnia, 2016 o 12:10

  Witam,
  Prowadzę 1 osobową działalność gospodarczą, nie posiadam żadnego majątku. Posiadam zobowiązania wobec ZUS. Z tego co u Pana na blogu wyczytałam nie mogę ogłosić upadłości konsumenckiej bo jestem \”przedsiębiorcą\” a z kolei jako przedsiębiorca sąd nie uzna mojej upadłości bo nie mam majątku??
  Podsumowując 1 osobowa działalność nie ma wyjścia z takiej sytuacji.

  Odpowiedz

  Wojciech Piłat 4 lutego, 2017 o 18:59

  Pani Anno, istotnie, wyjście z takiej sytuacji jest trudne. Jak jednak opisałem w artykule powyżej, istnieją sytuacje, w której sąd zezwala na upadłość konsumencką nawet wtedy, gdy dłużnik nie złożył wniosku w terminie jako przedsiębiorca. Jedynym wyjściem jest więc wyrejestrowanie działalności i staranie się o upadłość konsumencką, której ogłoszenie nie wymaga posiadania majątku na koszty postępowania. Co najważniejsze – we wniosku trzeba przekonująco wytłumaczyć, dlaczego wcześniej nie złożono wniosku o upadłość przedsiębiorcy w odpowiednim terminie. Pozdrawiam, WP

  Odpowiedz

  Anna 19 lutego, 2017 o 16:59

  Dziękuje za informacje,
  Pozdrawiam serdecznie
  Anna

  Odpowiedz

  Marek 30 grudnia, 2016 o 22:26

  Witam serdecznie.
  a co w sytuacji kiedy prowadzę działalność gospodarczą przynoszącą zyski, jednak ich wielkość nie pozwala na spłacanie kredytu hipotecznego natomiast pozwala na pokrycie wszelkich kosztów prowadzenia działalności oraz normalne życie. Zaznaczę, że nieterminowe spłacanie rat kredytu powstało w trakcie prowadzenia tejże działalności. Nie posiadam natomiast żadnych niespłaconych zobowiązań wynikających z prowadzonej działalności. Czy w takim przypadku mam zamykać rentowną działalność i ogłaszać od razu upadłość konsumencką ?
  Pozdrawiam
  Marek

  Odpowiedz

  Wojciech Piłat 4 lutego, 2017 o 19:19

  Panie Marku, sytuacja osób fizycznych prowadzących DG jest specyficzna, ponieważ prawo upadłościowe nie rozróżnia długów z działalności i długów „prywatnych”. Jeżeli nie jest Pan w stanie spłacać terminowo jednych i drugich, to powinien Pan złożyć wniosek o upadłość jako przedsiębiorca. Pozdrawiam, WP

  Odpowiedz

  Elzbieta 3 stycznia, 2017 o 19:28

  Witam,
  Jak bedzie mogla wygladac kwestia upadlosci w momencie, kiedy okaze sie, ze po zakonczeniu prowadzenia DG urzad podczas kontroli zakwestionuje faktury ktore byly zaksiegowane? (Kontrola krzyzowa) Zaznaczam, ze na dzien zakonczenia prowadzenia dzialalnosci nie widnialy zadne zaleglosci do ZUS i US.
  Pozdrawiam.

  Odpowiedz

  Wojciech Piłat 4 lutego, 2017 o 19:18

  Pani Elżbieto, ta kwestia jest zbyt skomplikowana na odpowiedź w formie krótkiego komentarza. Pozdrawiam, WP

  Odpowiedz

  tomasz 9 stycznia, 2017 o 23:08

  Witam,przeglądam tą stronę bo mam dylemat, firma która ma dobrą renomę i stałych klientów,przynosi dochody ale tylko wirtualne bo płacę tyle kredytów że nie starcza mi na ich terminowość,zalegam w zus ale nie w us.dogadałem się i spłaciłem podatki,natomiast zusu nie jestem w stanie, zaległość to o koło 70tyś.strata po gotowaniu na szpital to 50tyś.konkurencja mnie podpaliła więc natępna strata żędu 45tyś.oddałem polubownie leasingi,ale wiem że nie dam rady więcej tego ciągnąć,spólka s.c z żoną na szczęście jesteśmy w zgodzie i sie wspieramy,mamy też kredyt prywatny na jakieś 200tyś.działalność jeszcze idzie,ale sedno sprawy to kiedy to zamknąć,teraz póki jeszcze jest jakiś majątek i dać do licytacji,i czekać na wygraną w lotto,bo jeżeli ogłoszę upadłość i mogą coś sprzedać to jakby podejdę do tego ugodowo,ale jeżeli sprzedam wyposażenie z restauracji całe i zostaną tylko mury a jest hipoteka na te mury,to czy sąd przyzna mi skodę świadomą że wiedziałem a mimo to sprzedałem własność firmy,biorąc pod uwagę to że każdy zakup też miałem zwrot vat-u,i koszt zakupu,czyli świadoma defraudacja pieniędzy z firmy,oczywiście kupione z prywatnego kredytu co pisałem wcześniej.po prostu straciliśmy z żoną płynność finansową w tej firmie i nie wiemy kiedy i jak ogłosić masę upadłościową a upadłość firmy,nie zalegamy żadnym hurtowniom ani dostawcą tylko ten zus i prywatne kredyty,Panie Wojciechu czy zajmuje się Pan takimi sprawami albo kogo Pan poleciłby w rejonie Jeleniej Góry

  Odpowiedz

  Wojciech Piłat 4 lutego, 2017 o 19:15

  Panie Tomaszu, zajmujemy się takimi sprawami, proszę o kontakt z kancelarią. Pozdrawiam, WP

  Odpowiedz

  Monika 24 stycznia, 2017 o 19:04

  Dzień dobry,
  mam pytanie odnoście upadłości konsumenckiej.
  od 2011 do 2015 roku prowadziłam działalność gospodarczą,
  większość czasu spędziłam na macierzyńskim lub chorobowym (choruję),
  jakaś \”życzliwa\” mi osobanakłamała na mnie w ZUS i ZUS uznał, ze nie podlegałam w okresie prowadzenia działalności żadnym składką i muszę im oddać 250 tys zł. (w między czasie zamknęłam ze strachu działaność) i nie chcę jej już nigdy prowadzić. sąd I i II instancji uznał, że wyłudziłam pieniądze od zus, co nie jest prawdą tylko fatalnym zbiegiem okoliczności. i w związku z całą to sytuacją czy mogę zgłosić upadłość konsumencką ??? Dodam, że nie posaidam właśnego lokum, szczerze powiedziawszy nie mam nic, oprócz 3 cudownych dzieciaczków, jestem współwłaścicielem auta i łąki, poza tym nie mam nic swojego. Jestem osobą niepełnosprawną z II grupą inwalidzką i od 1 roku nie mogę znaleźć pracy, żyjemy z wypłąty męża i pomocy gops.
  Będę wdzięczna za pomoc i poradę, ponieważ nie mam pojęcia skąd wziąść taką kwotę 🙁

  Odpowiedz

  Anna 15 marca, 2019 o 04:22

  Witam,
  Jestem w podobnej sytuacji, ZUS domaga się zwrotu świadczeń wypłaconych podczas dwóch ciąż i urlopów macierzyńskich twierdząc, że prowadzona działaność była pozorna. To jest kwota ponad 200 tys. złotych. Obecnie aby nie narastał dług wobec ZUS działaność jest zawieszona. Poza tymi świadczeniami których zwrotu żąda ZUS nie posiadam żadnych długów czy zobowiązań, a majątek stanowi stary samochód wartości kilkanaście tysięcy złotych.
  Pytanie brzmi czy w takim przypadku powinnam odwiesić działaność i zgłosić upadłość firmy (jednoosobowa działaność gospodarcza), czy zamknąć działalność i wystąpić o ogłoszenie upadłości konsumenckiej? Czy są w ogóle szanse na wyplatanie się z tego w moim przekonaniu niesłusznie naliczonego długu? Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam.

  Odpowiedz

  Anna 15 marca, 2019 o 04:57

  Witam,
  Jestem w podobnej sytuacji, ZUS żąda zwrotu wypłaconych świadczeń za okres zwolnień z tytułu dwóch zagrożonych ciąż i urlopów macierzyńskich ponad 200 tys złotych twierdząc po niemalże 5 latach, że prowadzona działalność była pozorna (ale jak prowadzić działalność przy zagrożonej ciąży i wychowując chorowite niemowlę). Tak czy inaczej działaność została zawieszona (jeszcze przed żadaniem zwrotu świadczeń przez ZUS) aby nie ponosić kosztów składek ZUS skoro i tak nie jestem w stanie fizycznie jej obecnie prowadzić bo opiekuje się dziećmi. Poza niesłusznie moim zdaniem naliczonymi zobowiązaniami wobec ZUS nie posiadam innych długów, nie posiadam też majątku poza starym samochodem wartym kilka tysięcy złotych. Nie pytanie brzmi czy powinnam odwiesić działaność i starać się o ogłoszenie upadłości firmy (jednoosobowa działalność gospodarcza), czy zamknąć ja i starać się o ogłoszenie upadłości konsumenckiej? Czy w tym drugim przypadku uwolnienie się od tego absurdalnego długu? Prośba o wskazanie właściwej drogi, sprawa jest bardzo świeża, ale nie tracąc czasu chciałabym się jak najlepiej do sprawy przygotować. Z góry dziękuję za pomoc.

  Odpowiedz

  Pytanie 8 lutego, 2017 o 21:02

  Jak sąd ogłosi upadłość dług zostanie anulowany? Czy będę musiał go kiedykolwiek spłacić ?

  Odpowiedz

  Wojciech Piłat 20 lutego, 2017 o 11:35

  Jeżeli sąd ogłosi upadłość, ma Pan szanse na umorzenie tego długu, ale czy do tego dojdzie – to zależy od wielu czynników. Pozdrawiam, WP

  Odpowiedz

  Aleksander 11 lutego, 2017 o 19:23

  Nie wchodząc w szczegóły po 15 latach postępowania i procesu karnego, zostałem obciążony bardzo wysoką sumą zwrotu przepadku korzyści majątkowej. Nigdy taką kwotą nie dysponowałem (takie mamy prawo). Pytanie czy przepadek korzyści majątkowej również podlega umorzeniu z tytułu upadłości konsumenckiej? Nie jest on wymieniony w art. 49121 ust. 1 prawa upadłościowego. Proszę o odpowiedź.

  Odpowiedz

  Wojciech Piłat 20 lutego, 2017 o 11:24

  Jest to świadczenie pieniężne orzeczone jako środek karny, a zatem nie podlega umorzeniu.

  Odpowiedz

  Tomek 19 lutego, 2017 o 10:49

  Witam
  Mam pytanie, wyrejestrowałem działalność gospodarczą w 2010r. podczas jej prowadzenia powstało wiele zobowiązań w tym kredytowych,. Z powodu upadłość moich klientów za granicą w związku z kryzysem bankowym musiałem zamknąć działalność nie odzyskałem większości pieniędzy z tytułu wystawionych faktur, nie opłaciłem też za kilka miesięcy zobowiązań do ZUS i US. Jednak w razie odzyskania pieniędzy z niezapłaconych przez klientów faktur spłacił bym zobowiązania. Jeszcze kilka miesięcy po zamknięciu działalności spłacałem zobowiązania kredytowe do banków z oszczędności i majątku ruchomego, który udało mi się spieniężyć. Czy w takim wypadku jeżeli złożę wniosek o upadłość konsumencką Sąd weźmie to pod uwagę badając dlaczego nie ogłosiłem upadłości przedsiębiorcy? Nie posiadam obecnie żadnego majątku ruchomego i nieruchomego jedynym moim dochodem jest 50% wynagrodzenia (zajęcie komornicze)

  Odpowiedz

  Wojciech Piłat 20 lutego, 2017 o 11:29

  Panie Tomku, sąd zapozna się z Pana argumentacją, ważne natomiast, żeby dobrze i wyczerpująco przedstawić ją we wniosku. Pozdrawiam, WP

  Odpowiedz

  Alek 1 marca, 2017 o 21:01

  Czy osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą ale niezarejestrowaną może liczyć na pozytywne rozstrzygnięcie wniosku i ogłoszenie upadłości konsumenckiej ?

  Odpowiedz

  Wojciech Piłat 1 kwietnia, 2017 o 22:58

  O ile sąd nie ustali, że faktycznie prowadzi Pan działalność, jest to możliwe. Ale jeżeli po ogłoszeniu upadłości sąd lub syndyk stwierdzą, że wprowadził Pan sąd w błąd, postępowanie zostanie umorzone, czyli wróci Pan do punktu wyjścia. Pozdrawiam, WP

  Odpowiedz

  Waldek 6 marca, 2017 o 14:20

  Witam czy zobowiazanie dotyczace podatku od budynku w ktorym byla prowadzona dzialalnosc gosp. podlega tez upadlosci konsumenckiej – dodam iz zamknalem dzialalnosc w 2001 roku, a Starostwo powiatowe wysyla co roku (lub 2) tylko informacje o wysokosci zobowiazania.

  Odpowiedz

  Wojciech Piłat 1 kwietnia, 2017 o 23:14

  Tak, podlega. Pozdrawiam, WP

  Odpowiedz

  Paula 30 marca, 2017 o 14:23

  Witam bardzo proszę o informacje: zaklam działalność gospodarcza z tego tytułu mam spory dług ZUS składki jako mogę napisać wniosek o umorzenie długu lub częściowe umorzenie czy wogule jest ti możliwe proszę o pomoc.

  Odpowiedz

  Wojciech Piłat 1 kwietnia, 2017 o 23:01

  ZUS nie umorzy takiego długu, może go ewentualnie rozłożyć na raty. W kwestii innych możliwości oddłużenia … proponuję dokładną lekturę artykułu, pod którym zamieściła Pani komentarz :). Pozdrawiam, WP

  Odpowiedz

  Dariusz 3 kwietnia, 2017 o 08:13

  Dzień dobry. Od czterech lat toczy się upadłość likwidacyjna mojej jednoosobowej działalności gospodarczej i po zbyciu majątku syndyk prawdopodobnie zakończy w tym roku sprawę. Uzyskane środki z pewnością nie pokryją zobowiązań do ZUS i Urzędu Skarbowego, jak również w odniesieniu do innych wierzycieli z grupy IV. Obecnie pracuję na etacie. Pytanie : Czy można przed wykreśleniem mojej firmy z ewidencji, po zakończeniu wszystkich procedur i czynności przez syndyka złożyć wniosek o upadłość konsumencką ? W jaki sposób można zachować ciągłość postępowań syndyka z firmy, z syndykiem upadłości konsumenckiej ? Proszę o poradę. Dariusz

  Odpowiedz

  Wojciech Piłat 7 maja, 2017 o 21:03

  Panie Dariuszu, dopóki figuruje Pan w CEiDG, pozostaje Pan przedsiębiorcą i nie ma Pan szans na upadłość konsumencką. Przed ogłoszeniem kolejnej upadłości starałbym się raczej o umorzenie niespłaconych zobowiązań w ramach obecnego postępowania, choć na starych przepisach jest to trudniejsze niż obecnie. Dopiero w przypadku niepowodzenia zastanowiłbym się nad upadłością konsumencką. Z naciskiem na „zastanowiłbym się”. Generalnie analiza Pana sytuacji przekracza niestety ramy komentarza na blogu. Pozdrawiam, WP

  Odpowiedz

  Waldek 5 kwietnia, 2017 o 19:19

  Witam ja raczej z doswiadczenia jesli chodzi o Paule i Problem z zaleglosciami w ZUS- ja zamykajac dzialalnosc mialem rowniez dlug w ZUS-ie ale podlegal abolicji i tak tez zrobilem – teraz jestem „czysty jak lza” w stosunku do ZUS…pozostala kwestia podatku od budynku

  Odpowiedz

  Lucyna 21 kwietnia, 2017 o 17:24

  Witam serdecznie. Sąd ogłosił upadłość konsumencką mojej córki ,obecnie jest na etapie ustalania wysokości i terminu spłaty wierzytelności , oczywiście nie zostaną spłacone w całości. Proszę o informacje czy po zakończeniu całego postępowania i jeśli sąd umorzy wierzytelności niespłacone to czy te wierzytelności zabezpieczone hipotecznie (były zabezpieczone hipoteką na nieruchomości , której właścicielem jest syn -dłużnik rzeczowy, a wierzyciel uzyskał nakaz zapłaty ograniczając odpowiedzialność do nieruchomości) zostaną wykreślone z księgi wieczystej?, czy pozostają nadal, albo co trzeba zrobić żeby je wykreślić , ponieważ nie weszły do masy upadłościowej gdyż córka nie była właścicielem .
  Pozdrawiam i dziękuję za odpowiedź. Lucyna

  Odpowiedz

  Wojciech Piłat 7 maja, 2017 o 20:44

  Pani Lucyno, nie ma prostego sposobu, żeby wykreślić hipoteki obciążające nieruchomości innych osób. Przepisy stanowią wprost, że pozostają one w mocy pomimo umorzenia długów. Chociaż jako prawnik mam wątpliwości, czy jest to zgodne z charakterem hipoteki jako zabezpieczenia. Pozdrawiam, WP

  Odpowiedz

  pati 8 maja, 2017 o 19:47

  Witam,
  Czy istnieje możliwość umorzenia kwoty odsetek Zus?Proszę o informację w jaki sposób można się odwołać tzn czy zwykły wniosek wystarczy ?
  Z góry dziękuję za odpowiedź
  Pozdrawiam

  Odpowiedz

  Wojciech Piłat 16 maja, 2017 o 11:25

  Proponuję kontakt z właściwym oddziałem ZUS i złożenie stosownego wniosku. Pozdrawiam, WP

  Odpowiedz

  Marcin 8 maja, 2017 o 20:26

  Panie Mecenasie,

  Po lekturze tego, ale również innych artykułów w przedmiotowej sprawie mam wrażenie, że nie ma jednoznacznej odpowiedzi na jedno z podstawowych pytań, które nurtuje zadłużonych przedsiębiorców.

  Przykład: jako przedsiębiorca (jednoosobowa działalność gospodarcza) składam wniosek o upadłość firmy. Nie posiadam majątku, nie stać mnie nawet na opłacenie wniosku w sądzie (tu jak rozumiem można poprosić sąd o zwolnienie z opłaty). Sąd najpewniej oddali wniosek wniosek, ze względu na brak majątku. I co dalej? Jaki będzie mój status? Mogę zamknąć działalność (skuteczne wykreślenie z CEiDG), a następnie złożyć wniosek o upadłość konsumencką?

  Z wyrazami szacunku.

  Marcin

  Odpowiedz

  Wojciech Piłat 16 maja, 2017 o 11:29

  Panie Marcinie, temat jest rzeczywiście wart osobnej analizy, będę musiał się tym zająć w przyszłości. Z pozdrowieniami, Wojciech Piłat

  Odpowiedz

  Ryszard 26 maja, 2017 o 18:41

  Witam,
  Teoretycznie mam podobną sytuację 31 maja mam zamiar zamknąć działalność gospodarczą nie składając wcześniej wniosku o upadłość przedsiębiorcy ponieważ poza mieszkaniem obciążonym kredytem hipotecznym nie posiadam żadnego innego majątku i do tej pory udawało mi się jakoś spłacać wszystkie zobowiązania oraz raty kredytów firmowych i osobistych chociażby popadając w spiralę zadłużenia w firmach parabankowych.
  Na gwałt usiłuję sprzedać mieszkanie ,ale po spłacie kredytu hipotecznego niewiele mi z tego zostanie i może być uznane za celowe pozbywanie się majątku.
  W związku z tym moje pytanie czy muszę czekać rok od zamknięcia działalności aby strać się o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?
  Moje wymagane i nieuregulowane zobowiązania nie przekraczają jeszcze trzech miesięcy co też może być podstawą do odrzucenia wniosku.
  Niestety dwa lata temu zapadłem na przewlekłą nieuleczalną chorobę która skłoniła mnie do chęci utrzymania firmy za wszelką cenę i niestety pogłębiła tylko moje problemy finansowe.
  Czy ta ostania sprawa nie może być podstawą do złożenia wniosku o upadłość konsumencką uwzględniająca tzw. szczególne okoliczności?
  Od dwóch tygodni jestem zaszczuty telefonami i wiadomościami od wszelkich firm pożyczkowych w których zalegam stosunkowo niskie kwoty w krótkim czasie.
  Niestety pozostałem z tym wszystkim sam w małej miejscowości gdzie trudno o jakąś fachową poradę.
  Czy jest jakakolwiek szansa na wyjście z tak patowej sytuacji?

  Odpowiedz

  Filip 16 maja, 2017 o 19:42

  Dzień dobry,
  Jak wygląda sytuacja w przypadku zobowiązań wobec ZUS jako osoba trzecia mam tutaj na myśli pełniącego funkcję prezesa zarządu spółki. Czy tutaj w tym wypadku można próbować taki dług podpiąć pod upadłość konsumencką czy niekoniecznie. Spotkałem się z opinią, że zobowiązania zasądzone na podstawie art. 299 k.s.h nie mogą podlegać upadłości konsumenckiej.
  Zastanawiam się czy można się dogadać z ZUSem w kwestii umorzenia na podstawie art. 67 c Ordynacji Podatkowej.

  Odpowiedz

  Wojciech Piłat 22 maja, 2017 o 21:54

  Nie podzielam tej opinii – moim zdaniem zobowiązania z art. 299 ksh mogą być umarzane wskutek upadłości konsumenckiej. Problem leży w odpowiedniej argumentacji, dlaczego zarząd doprowadził spółkę do niewypłacalności. Pozdrawiam, WP

  Odpowiedz

  mariusz 18 lipca, 2017 o 18:30

  Witam.
  W latach 1998-2000 na terenie Niemiec dopuściłem się oszustwa podatkowego (błąd młodości) , w 2007 r sąd skazał mnie na karę grzywny, którą opłaciłem
  Myślałem ,że to kończy całą sprawę , jednak niestety nie dawno otrzymałem z Niemieckiego Urzędu Skarbowego ,wezwanie do zapłaty zaległego podatku z odsetkami , kwota jest jak na moje warunki astronomiczna .
  Czy ogłoszenie upadłości może mi w czymś pomóc i czy Niemiecki US może dochodzić należności w Polsce ?
  Z góry dziękuję za odpowiedź Mariusz.

  Odpowiedz

  Wojciech Piłat 9 sierpnia, 2017 o 11:19

  Panie Mariuszu, ogłoszenie upadłości może pomóc, o ile uda się ją ogłosić, a wyrok skazujący tego nie ułatwia. Co do drugiego pytania –
  musiałbym sprawdzić, ale zdziwiłbym się, gdyby nie mógł. Pozdrawiam, WP

  Odpowiedz

  Zbigniew 27 września, 2017 o 20:34

  witam prowadzę działalność gospodarcza mam teraz zawieszoną od 2 miesięcy przez okres 20 lat narosły mi zobowiązania wobec zus oraz kredytu firmowego oraz osobistego z powodu że klienci mi nie zapłacili za usługi
  zus wpisał mi się na hipotekę , przepisałem nieruchomość w roku 2014 synowi z powodu pożyczki której nie byłem wstanie oddać
  z zusem podpisałem układ ratalny za czołem spłacać ale przestałem nie miałem z czego czy mogę ogłosić upadłość firmową lub konsumencką jeżeli nieruchomość nie jest moja od 3 lat nie jest moja może być cofnięta przez syndyka takie mam pytanie , zaległości zus sa za rok 2011 – 2016

  Odpowiedz

  Wojciech Piłat 3 października, 2017 o 12:39

  Panie Zbigniewie, syndyk może żądać unieważnienia transakcji przenoszącej nieruchomość na syna. Co Pana szans na upadłość, nie podejmuję się wypowiadać, nie znając szczegółów – sprawy długów z działalności gospodarczej są zawsze bardziej skomplikowane. Pozdrawiam, WP

  Odpowiedz

  Zbych 27 września, 2017 o 20:35

  witam prowadzę działalność gospodarcza mam teraz zawieszoną od 2 miesięcy przez okres 20 lat narosły mi zobowiązania wobec zus oraz kredytu firmowego oraz osobistego z powodu że klienci mi nie zapłacili za usługi
  zus wpisał mi się na hipotekę , przepisałem nieruchomość w roku 2014 synowi z powodu pożyczki której nie byłem wstanie oddać
  z zusem podpisałem układ ratalny za czołem spłacać ale przestałem nie miałem z czego czy mogę ogłosić upadłość firmową lub konsumencką jeżeli nieruchomość nie jest moja od 3 lat nie jest moja może być cofnięta przez syndyka takie mam pytanie , zaległości zus sa za rok 2011 – 2016

  Odpowiedz

  kaja 19 października, 2017 o 11:36

  Witam
  Od 6 lat prowadzę jednoosobową dg. Do lipca tamtego roku wszystko szło świetnie rozwijalismy firmę.Dla konkretnych klientów były brane samochody w leasing. Zaczęło się w tamtym roku, ale apogeum nastąpiło na poczatku tego roku.straciłam 60 % klientów. Zaczęły się problemy z płynnością. Mam pozatrudniamnych ludzi. Narobiły mi się długi w US I ZUS. Spłacam kredyty i leasingi po terminach.Wyłaziłam ze skóry żeby to uratować, więcej nie dam rady .Nie mam żadnego majątku.Wszystkie kredyty , leasingi ( kwoty które zostały do spłaty) ,zaległości to okolo 1.000000 Co mogę zrobić w tej sytuacji?

  Odpowiedz

  Wojciech Piłat 3 grudnia, 2017 o 18:25

  Pani Kaju, co do zasady, jedna z metod radzenia sobie w takiej sytuacji jest jak najszybciej wyrejestrować działalność i starać się o upadłość konsumencką. Takie działanie ma szanse powodzenia, jeżeli zrobi się to odpowiednio wcześnie, tzn. zaległości płatnicze nie będą dłuższe niż 120 dni. Nie wiem jednak, czy w Pani przypadku jest to jeszcze możliwe. Pozdrawiam, WP

  Odpowiedz

  Ewa 27 listopada, 2017 o 17:20

  Witam
  Bardzo proszę o informację :
  1. W jakim przypadku nie musimy czekać ze złożeniem wniosku o upadłość 1 roku od daty zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej ?
  2. Art. 127. 1. PRAWA UPADŁOŚCIOWEGO brzmi: BEZSKUTECZNE W STOSUNKU DO
  MASY
  UPADŁOŚCI są czynności prawne dokonane przez upadłego W CIĄGU
  ROKU PRZED DNIEM ZŁOŻENIA WNIOSKU O OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI,
  KTÓRYMI ROZPORZĄDZIŁ ON SWOIM MAJĄTKIEM, jeżeli dokonane
  zostałyNIEODPŁATNIE albo odpłatnie, ale wartość świadczenia upadłego
  przewyższa w rażącym stopniu wartość świadczenia otrzymanego
  przez upadłego lub zastrzeżonego dla upadłego lub dla osoby
  trzeciej\”. Tymczasem Sąd wezwał do udzielenia informacji nt. majątku sprzedanego lub darowanego w okresie 5 lat przed złożeniem wniosku o upadłość? Jaka jest różnica pomiędzy tym 1 rokiem a 5 latami. Rozumiem, że są to jakieś szczególne przypadki? Mój przypadek dotyczy przekazania 5 ha gruntu we wrześniu 2016 roku , czyli dokładnie 1 rok i 2 miesiące temu Wnukowi.
  Z góry dziękuję za odpowiedź

  Odpowiedz

  Wojciech Piłat 3 grudnia, 2017 o 18:34

  Pani Ewo, obecnie nie trzeba już czekać roku od wyrejestrowania DG, ten obowiązek został zniesiony. Co do terminu 5 lat – sądzę, że sądowi chodzi o termin dochodzenia tzw. roszczeń pauliańskich z art. 527 i następnych Kodeksu cywilnego. Pozdrawiam, WP

  Odpowiedz

  Bożena 17 grudnia, 2017 o 12:51

  Witam,
  prowadziłąm jednoosobową działalność gospodarczą od 2010r. do 30,09.2017 w tym czasie również pracowałam na etacie. Zaciągałam kredyty na spłatę kredytów ,na długi mężą ,ratowałam go ,pił ,pił również mój syn przez kilkanaście lat ,próbowałam to wszystko ratować ale od 4,09 jestem na zwolnieniu niestety już nie dałam rady więcej ,działalność zamknęłam 30,09 .Nie zgłosiłam upadłości przedsiębiorcy bo nawet mi nie przyszło do głowy że sobie nie poradzę ale to wszystko mnie przerosło ,leczę się u psychiatry ,przed najgorszym ratuje mnie mój młodszy syn.Czy mogę zgłosić upadłość konsumencką czy muszę czekać rok od zamknięcia firmy.
  Pozdrawiam

  Odpowiedz

  Wojciech Piłat 2 stycznia, 2018 o 14:22

  Pani Bożeno, obecnie nie trzeba już czekać roku od wyrejestrowania działalności, ten obowiązek został zniesiony. Pozostaje pytanie, czy sąd zdecyduje się ogłosić Pani upadłość w sytuacji, gdy nie złożyła Pani wniosku jako przedsiębiorca. Polecam lekturę innych artykułów na blogu, n.p. tego.

  Odpowiedz

  Mariusz 12 kwietnia, 2018 o 22:57

  Dzień dobry. Pytanie brzmi następująco: wydział gospodarczy bez mojej wiedzy skreślił mnie z listy osów prowadzących działalność gospodarczą. Nie znam przyczyny. Wcześniej były długi firmowe. Czy mogę złożyć wniosek o upadłość konsumencką? Pozdrawiam

  Odpowiedz

  Wojciech Piłat 22 kwietnia, 2018 o 15:59

  Panie Mariuszu, jeżeli nie figuruje Pan w CEiDG, to co do zasady może Pan. Problemem może być jedynie sytuacja, w której w rzeczywistości wciąż – mimo wykreślenia – prowadzi Pan działalność. Pozdrawiam, WP

  Odpowiedz

  Jan 8 października, 2018 o 22:46

  Dzien dobry,
  oglosilem uppadlosc konsumencka za granica(Unia Europejska). Upadlosc zostala orzeczona prawomocnym wyrokiem sadowym, nakazujacym mi splate 15% dlugu, Splacilem te dlugi wobec Zusu. Jednak Zus nadal zajmuje mi konto bankowe( mimo Informacji od sadu o upadosci) .Ostatnio Zus sprzedal moj dlug Inkaso.
  Zus nie reagje na moje wyjasnienia. jak moge wyegzekowac od Zusu przestrzeganie prawa?
  Pozdrawiam Pana serdecznie z nadzieja na porade.
  Jan

  Odpowiedz

  Marta 1 października, 2019 o 01:50

  Witam,
  w latach 2011 do 2013 prowadziłam działalność gospodarczą. Na otwarcie działalności otrzymałam środki z PEFRON. Ponieważ nie dochowalam warunków umowy z Prezydentem Miasta, umowa została rozwiązana a ja musiałam oddać dofinansowanie. Ponieważ nie miałam środków na zwrot środków, poręczyciele spłacili dług w 2018 roku.
  W 2016 roku złożyłam wniosek o upadłośc ale tego zobowiązania nie zamiesciłam na liście wierzytelności. Postanowienie o ogłoszenie upadłości zapadło w 12 2017 roku. W tym miejscu dodam, ze od 2016 roku pełnię funkcję prezesa w spółce. Wobec czego, czy dług zostanie mi umorzony, chociaż go nie uwzgledniłam na liście? Czy będę ponosiła konsekwencję zatajenia informacji o pełnionej funkcji prezesa?

  Odpowiedz

  Wojciech Piłat 13 stycznia, 2020 o 14:03

  Pani Marto, zgodnie z przepisami, nie podlegają umorzeniu zobowiązania, których upadły umyślnie nie ujawnił, jeżeli wierzyciel nie brał udziału w postępowaniu – czyli sam nie zgłosił wierzytelności na listę, bądź nie została ona umieszczona z urzędu przez syndyka. Jeżeli więc PFRON nie widnieje na liście wierzytelności, to jest ryzyko braku umorzenia. Trzeba wówczas przekonać sąd, że jego pominięcie nie było umyślne, a to może być niełatwe. Co do funkcji prezesa – kluczową kwestią jest to, czy z pełnieniem tej funkcji wiązały się dochody, których nie zgłosiła Pani syndykowi. Pozdrawiam, WP

  Odpowiedz

  Leave a Comment

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez PIŁAT i PARTNERZY Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Sp. p. w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Previous post:

  Next post: